Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat

Regulació: Article 38 LIS

  • A les Canarias s'aplica la deducció per creació de llocs de treball per a treballadors per discapacitat de l'article 38 de la LIS que establix una deducció de 9.000 euros per cada persona/any d'incremente de la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a 33 per cent i inferior al 65 per cent, respecte de la plantilla mitja de l'any anterior. Si el grau de discapacitat és igual o superior al 65 per cent, la deducció serà de 12.000 euros.

    Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, l'article 94 bis de la Llei 20/1991, establix que els imports establits en l'article 38 de la LIS per a esta deducció, s'incrementaran en un 30 per cent. D'aquesta manera, a les Canarias les deduccions per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat de 9.000 i 12.000 euros s'elevaran a 11.700 i 15.600 euros, respectivament.

  • Sobre esta deducció no s'aplicaran els percentatges incrementats de l'article 94.1 a) de la Llei 20/1991, en la mesura en què l'increment al que es referix esta lletra només fa referència a percentatges de deducció i esta deducció de l'article 38 de la LIS no conté percentatges, sinó quanties monetàries fixes en funció dels increments de plantilla, igual que la deducció regulada en l'article 26 de la derogada Llei 61/1978.

  • Sobre esta deducció sí que resultarà d'aplicació la millora en els límits de deducció de l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, doncs l'article 26 de la Llei 61/1978, com ja s'ha esmentat, contenia una deducció per treballadors minusvàlids en el moment de la seua derogació.