Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat

Regulació:Article 38 LIS

  • A les Canàries s'aplica la deducció per creació d'ocupació per a treballadors per discapacitat del article 38 del LIS que establix una deducció de 9.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a 33 per cent i inferior al 65 per cent, respecte de la plantilla mitjana de l'any anterior.Si el grau de discapacitat és igual o superior al 65 per cent, la deducció serà de 12.000 euros.

    Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, l'article 94 bis de la Llei 20/1991, establix que els imports establits a l'article 38 del LIS per a esta deducció, s'incrementaran en un 30 per cent.D'esta forma, a les Canàries les deduccions per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat de 9.000 i 12.000 euros s'elevaran a 11.700 i 15.600 euros, respectivament.

  • Sobre esta deducció no s'aplicaran els percentatges incrementats de l'article 94.1 a) de la Llei 20/1991, en la mesura que l'increment a què es referix l'esmentada lletra només fa referència a percentatges de deducció i esta deducció de l'article 38 del LIS no conté percentatges, sinó quanties monetàries fixes en funció dels increments de plantilla, igual com la deducció regulada a l'article 26 de la derogada Llei 61/1978.

  • Sobre esta deducció sí que resultarà d'aplicació la millora en els límits de deducció de l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, doncs l'article 26 de la Llei 61/1978, com ja s'ha esmentat, contenia una deducció per treballadors minusvàlids en el moment de la seua derogació.