Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

 • Casella [00029] «Règim especial les Canarias».

  Totes les entitats que apliquen el règim especial del ZEC han de marcar en primer lloc esta casella. Posteriorment, hauran de marcar una de les caselles que s'expliquen a continuació.

 • Casella [00015] «Entitat ZEC (sense consolidació fiscal)»

  Marcaran esta casella les entitats que apliquen el règim especial del ZEC i que no formen part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst en el Capítol VI del Títol VII de la LIS.

 • Casella [00079] «Entitats ZEC en consolidació fiscal»

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2018, les sucursals del ZEC d'entitats amb residència fiscal a Espanya que apliquen el tipus de gravamen especial del 4 per cent previst per a esta Zona, poden formar part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst en el Capítol VI del Títol VII de la LIS.

  Esta casella permet identificar a estes entitats que han de presentar dos models 200:

  • Un model 200, en què marcaran la casella [00079] i en el que declararan la part de base imposable a la que s'aplicarà el tipus de gravamen especial del ZEC.

   Esta declaració haurà de complimentar-se, únicament, amb dades relatives a la sucursal del ZEC d'entitats amb residència fiscal a Espanya, tant en les pàgines dedicades a Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Estat de canvis en el patrimoni net, així com les dades relatives a la liquidació.

  • Un altre model 200, en què es declararà la part de base imposable que no tributa al tipus de gravamen especial i que aplicarà el règim de consolidació fiscal.

   En este model 200 no s'haurà de marcar la casella [00079], però sí les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» i [00010] «Entitat dependent de grup fiscal», segons siga el cas.

   Esta declaració haurà de complimentar-se, únicament, amb dades relatives a l'entitat que forma part d'un grup fiscal i que no són atribuïbles a la sucursal del ZEC, és a dir, hauran d'incorporar-se les dades relatives a la base imposable individual de l'entitat a l'efecte de la determinació de la base imposable del grup fiscal, tant en les pàgines dedicades a Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Estat de canvis en el patrimoni net, així com les dades relatives a la liquidació de la part que aplicarà el règim de consolidació fiscal.