Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitat en el càlcul de la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)

Les entitats del ZEC per a calcular la quota íntegra, hauran de consignar en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200, el resultat de la següent operació:

[00562] = [[00550] x ([00558] ÷ 100)] + [([00552] - [00559]) x (25 ÷ 100)]