Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitats del Règim Fiscal

Regulació: Articles 43 Llei 19/1994

Les entitats del ZEC tributaran en l'impost sobre societats amb les següents especialitats:

 1. Aplicaran el tipus de gravamen especial del 4 per cent a aquella part de la base imposable que corresponga a les operacions que realitzen material i efectivament en l'àmbit geogràfic del ZEC.

  A tindre en compte: 

  Segons el que disposa la disposició addicional catorzè bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, en el cas de sucursals del ZEC d'entitats amb residència fiscal a Espanya, l'aplicació del tipus de gravamen especial no impedirà a estes entitats formar part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst en el Capítol VI del Títol VII de la LIS.

  En estos casos, la part de la base imposable de l'entitat que forme part d'un grup fiscal i que siga atribuïble a la sucursal del ZEC no s'inclourà en la base imposable individual de l'entitat a l'efecte de la determinació de la base imposable del grup fiscal, sent objecte de declaració separada en els termes que reglamentàriament es determinen (consulte l'apartat relatiu a com han de complimentar les entitats del ZEC el model 200 ).

 2. Portaran la seua comptabilitat d'acord amb el que disposa el Codi de Comerç i altra normativa comptable que els siga aplicable, amb les següents especialitats:

  1. Hauran d'individualitzar en comptes separats les operacions que han de figurar en el numerador de la fracció per la qual es calcula el percentatge que s'aplicarà sobre la base imposable per a determinar la part que es gravarà al tipus especial.

  2. Hauran de portar comptabilitat separada de la que porten les sucursals a les que no s'apliquen els beneficis del ZEC.

  3. Hauran d'incloure en la memòria un desglosse de la part del compte de pèrdues i guanys, així com de totes aquells comptes que reflectixen aplicació del benefici, que procedisca de les operacions realitzades efectiva i materialment en l'àmbit geogràfic del ZEC.

A tindre en compte:

Este règim fiscal no serà aplicable a les entitats ZEC durant els períodes impositius en què concórreguen les circumstàncies d'incompatibilitat entre ajuts d'Estat recollides en la disposició addicional dotzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.