Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Ajustaments extracomptables (pàgina 13 del model 200)

Les entitats que apliquen l'incentiu fiscal de la RIC hauran de realitzar els següents ajustaments extracomptables en les caselles [00403] i [00404] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994) »:

  • En la casella [00404] consignaran, com disminució al resultat comptable, l'import de les dotacions a la RIC d'acord amb el límit i altres condicions establides en l'article 27 de la Llei 19/1994. Este import és el corresponent si més no a les dotacions efectuades amb càrrec a beneficis de períodes impositius iniciats dins de l'any 2021, ja estiguen afectes a inversions no anticipades o a inversions anticipades si estes últimes s'han realitzat dins de l'any 2021.

  • En la casella [00403] consignaran com augment al resultat comptable, les quantitats destinades en el seu moment a la RIC que van donar lloc a la reducció de la base imposable i que per haver-se disposat de la reserva amb anterioritat al termini de manteniment de la inversió o per a inversions diferents de les admeses, així com per produir-se l'incompliment de qualsevol altre dels requisits establits en la normativa reguladora, hagen d'integrar-se en la base imposable de l'exercici objecte de declaració.

    En el supòsit de societats cooperatives, haurà de traslladar-se a les caselles [C10] de resultats cooperatius i [E10] de resultats extracooperatius de la pàgina 22 del model 200, l'import reflectit en les caselles [00403] o [00404], amb signe positiu o negatiu, respectivament, i en cas de tindre contingut ambdues caselles, es traslladarà la diferència entre ambdues, indicant signe positiu o negatiu, segons la casella [00403] siga major o menor (en termes absoluts) que la casella [00404] (consulteu el Capítol 11 en relació amb el Règim fiscal de les cooperatives).