Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del quadre «Règim especial de la reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» (pàgina 22 del model 200)

Les entitats que hagen aplicat la RIC en qualsevol període impositiu iniciat dins dels anys 2016 a 2021 inclusivament, hauran de complimentar este quadre de la manera com s'indica a continuació:

Quadre RIC:

 • En la columna «Pendent de materialitzar RIC a comence de període» es consignaran les quantitats en les que es va reduir la base imposable dels exercicis 2016 a 2020, per la reserva per a inversions a les Canarias que a comence del període encara no s'han materialitzat en cap de les inversions a què es referixen les lletres A, B, B bis, C i D de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

 • Les columnes «Aplicat/materialitzat en esta liquidació» es complimentaran:

  • En la columna «Inversions previstes lletres A i B art. 27.4 Llei 19/1994», haurà de consignar-se l'import d'aquelles quantitats en les que es va reduir la base imposable dels exercicis anteriors des de 2016 (dotades comptablement en els exercicis següents), que s'hagen materialitzat durant el període impositiu objecte de declaració, en alguna de les inversions previstes en les lletres A i B de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

  • En la columna «Inversions previstes lletres B bis, C i D art. 27.4 Llei 19/1994», haurà de consignar-se l'import d'aquelles quantitats en les que es va reduir la base imposable dels exercicis anteriors des de 2016 (dotades comptablement en els exercicis següents), que s'hagen materialitzat, durant el període impositiu objecte de declaració, en alguna de les inversions previstes en les lletres B bis, C i D de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

  • En la columna «Inversions anticipades considerades materialització de la RIC en esta liquidació» haurà de consignar-se l'import d'aquelles inversions realitzades durant els períodes anteriors o en este mateix període que es consideren materialització anticipada de la RIC en este exercici.

 • En la columna «Pendent de materialitzar RIC al final de període » haurà de consignar-se l'import de les quantitats que van reduir la base imposable i que queden pendents de materialitzar al final del període. Segons el que disposa l'article 27.4 Llei 19/1994 les quantitats destinades a la RIC hauran de materialitzar-se en el termini màxim de tres anys, comptats des de la data de la meritació de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha dotat la mateixa.

 • En la casella [00927] «Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2021», s'haurà de consignar la quantitat en la que es va reduir la base imposable durant el període impositiu objecte de declaració per haver realitzat la dotació a la reserva per a inversions a les Canarias (dotada comptablement en l'exercici següent amb càrrec als beneficis d'este exercici), d'acord amb el límit i altres condicions establides en l'article 27 de la Llei 19/1994.

  L'import que es consigne en esta casella [00927] haurà de coincidir amb l'ajustament negatiu de la casella [00404] «Reserva per a inversions a les Canarias (Llei 19/1994)» de la pàgina 13 del model 200.

  Recorde:

  Els contribuents de l'impost sobre societats que practiquen la reducció corresponent a la reserva per inversions a les Canarias, estaran obligats a presentar dins del termini establit per a la presentació de la declaració de l'impost sobre societats, la declaració informativa aprovada per l'Ordre HAP/296/2016, de 2 de març, per la qual s'aprova el model 282 «Declaració informativa anual d'ajuts rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias i altres ajuts d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea».

Quadre inversions anticipades:

 • En la columna «Pendent de dotar RIC a comence de període» es consignaran les inversions anticipades de futures dotacions a la RIC que s'hagueren realitzat en els exercicis  2017 a 2020, respecte de les que, a comence de període, encara no s'ha dotat la RIC, i es farà amb càrrec en benefici d'exercicis següents.

 • En la columna «Inversions previstes lletres A i B art. 27.4 Llei 19/1994», es consignarà l'import de les inversions anticipades realitzades en l'exercici 2021 pendent de futures dotacions a la reserva per a inversions a les Canarias (fins i tot en el cas que estes últimes siguen amb càrrec als beneficis de l'exercici 2021). La inversió anticipada és la que es realitza amb caràcter previ a l'obtenció del benefici amb càrrec al qual es dotarà la RIC, independentment del fet que la primera dotació de la RIC es faça amb càrrec a beneficis de l'any en què es va invertir o que la dotació d'aquell any cobrisca o no el total de la inversió anticipada. En esta casella es consignaran les inversions que s'hagen efectuat durant 2021 en qualsevol d'aquelles a les que es referixen les lletres A i B de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

 • En la columna «Inversions previstes lletres B bis, C i D art. 27.4 Llei 19/1994», haurà de consignar-se l'import de les inversions anticipades realitzades en l'exercici 2021 pendent de futures dotacions a la reserva per a inversions a les Canarias (fins i tot en el cas que estes últimes siguen amb càrrec als beneficis de l'exercici 2021). La inversió anticipada és la que es realitza amb caràcter previ a l'obtenció del benefici amb càrrec al qual es dotarà la RIC, independentment del fet que la primera dotació de la RIC es faça amb càrrec a beneficis de l'any en què es va invertir o que la dotació d'aquell any cobrisca o no el total de la inversió anticipada. En esta casella es consignaran les inversions que s'hagen efectuat durant 2021 en qualsevol d'aquelles a les que es referixen les lletres B bis, C i D, de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

 • En la columna «Pendent de dotar RIC al final de període» haurà de consignar-se l'import de les inversions anticipades de futures dotacions a la RIC que s'hagueren realitzat i que, per tal de període, encara estan pendents de dotar la RIC amb càrrec en benefici d'exercicis següents, si bé estes dotacions hauran de realitzar-se amb càrrec a beneficis fins el 31 de desembre de 2021.

  Recorde:

  Durant el període impositiu en què es realitzen les inversions anticipades haurà de comunicar-se la materialització i el seu sistema de finançament conjuntament amb la declaració de l'impost sobre societats (consulte l'apartat «Documentació que ha de presentar-se abans de la declaració» del Capítol 1 d'este Manual Pràctic).