Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Autoliquidació complementària

Es marcarà amb una «X» la casella d'autoliquidació complementària de la pàgina 1 del model 200 quan pel mateix període impositiu, s'hauria presentat anteriorment altra o altres declaracions d'este impost i la nova declaració tinga per objecte ingressar la diferència entre el resultat de l'anterior declaració i el de la nova o complementària, o reflectir una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada.Per tant, l'autoliquidació complementària haurà d'incloure la totalitat de les dades sol·licitades en el model, incorporant els que són objecte de la nova autoliquidació, a més dels quals es van incloure en l'autoliquidació originària i en les successives, en el seu cas.

Quan el contribuent marque la casella d'autoliquidació complementària, haurà de fer constar a continuació el número de justificant de l'autoliquidació anterior de la que és complementària, i que apareix al document d'ingrés o devolució d'esta última.

A més haurà de consignar en l'apartat «Líquid a ingressar o per retornar (caselles 00621 i 00622)» de la pàgina 14 bis del model 200, el resultat de l'anterior autoliquidació.

En el cas de què la autoliquidació originària hauria resultat a ingressar, haurà de complimentar les caselles [01578] i [01583] «Complementaria:Resultat a ingressar procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021» de la pàgina 14 bis del model 200 amb la quantitat a ingressar que va resultar en l'esmentada autoliquidació.

No obstant això, si l'autoliquidació originària haguera resultat per retornar, en les caselles [01584] i [01585] «Complementaria:Devolucions acordades procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021» de la pàgina 14 bis del model 200, només es consignarà la quantitat la devolució de la qual haguera sigut efectuada per l'Administració.En el cas que no haja sigut acordada o efectuada la devolució per l'Administració, se n'haurà de consignar zero a la casella corresponent a eixa Administració.

A tindre en compte:

El contribuent en podrà presentar una autoliquidació complementària quan resulte un import a ingressar superior al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada.En els altres casos, quan el contribuent considere que l'esmentada autoliquidació ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar a la rectificació de l'autoliquidació segons el procediment establit a l'efecte.