Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Autoliquidació complementària

Es marcarà amb una «X» la casella d'autoliquidació complementària de la pàgina 1 del model 200 quan pel mateix període impositiu, s'haguera presentat amb anterioritat una altra o altres declaracions d'este impost i la nova declaració tinga per objecte ingressar la diferència entre el resultat de l'anterior declaració i el de la nova o complementària, o reflectir una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada. Per tant, l' autoliquidació complementària haurà d'incloure la totalitat de les dades sol·licitades en el model, incorporant els que són objecte de la nova autoliquidació, a més dels que es van incloure en l' autoliquidació originària i en les successives, si escau.

Quan el contribuent marque la casella d'autoliquidació complementària, haurà de fer constar a continuació el nombre de justificant de l'autoliquidació anterior de la que és complementària, i que apareix en el document d'ingrés o devolució d'esta última.

A més haurà de consignar en l'apartat «Líquid per ingressar o per retornar (caselles 00621 i 00622 )» de la pàgina 14 bis del model 200, el resultat de l'anterior autoliquidació.

En cas que l'autoliquidació originària haguera resultat per ingressar, haurà de complimentar les caselles [01578] i [01583] «Complementària: Resultat per ingressar procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021» de la pàgina 14 bis del model 200 amb la quantitat per ingressar que va resultar en esta autoliquidació.

No obstant això, si l'autoliquidació originària haguera resultat per retornar , en les caselles [01584] i [01585] «Complementària: Devolucions recordades procedents d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021» de la pàgina 14 bis del model 200, només es consignarà la quantitat de la qual devolució haguera sigut efectuada per l'Administració. En el cas en què no haja sigut acordada o efectuada la devolució per l'Administració, s'haurà de consignar zero en la casella corresponent a aquella Administració.

A tindre en compte:

El contribuent podrà presentar una autoliquidació complementària quan resulte un import per ingressar superior al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada. En els altres casos, quan el contribuent considere que esta autoliquidació ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar a la rectificació de l'autoliquidació segons el procediment establit a este efecte.