Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00016 Opció article 46.2 LIS

Marcaran esta casella els contribuents de l'impost sobre societats que siguen socis o membres d'una entitat sotmesa al règim tributari especial de les agrupacions d'interés econòmic, espanyoles o europees (AIE), o de les unions temporals d'empreses (UTE) regulat en el Capítol II del Títol VII de la LIS, per a  manifestar l'opció, en la primera declaració que haja de ser efectiu, de realitzar la imputació a la que es referix l'article 46.2 de la LIS, en la mateixa data de finalització del període impositiu de l'entitat participada sotmesa a este règim especial.

Esta opció haurà de mantindre's durant tres anys.

Pot consultar les particularitats  del règim tributari especial de les agrupacions d'interés econòmic i de les unions temporals d'empreses en el Capítol 9 d'este Manual pràctic.