Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Altres caràcters

 1. Casella 00007 Imputació en la base imposable de rendes positives de l'article 100 de la LIS
 2. Casella 00009 Entitat dominant de grup fiscal
 3. Casella 00010 Entitat dependent de grup fiscal
 4. Casella 00081 Filial grup multinacional
 5. Casella 00082 Societat matriu última grup multinacional
 6. Casella 00016 Opció article 46.2 LIS
 7. Casella 00026 Entitat inactiva
 8. Casella 00027 Base imposable negativa o zero
 9. Casella 00030 Transmissió elements patrimonials arts. 27.2.d) i 77.1 LIS
 10. Casella 00039 Entitat que forma part d'un grup mercantil (article 42 del Codi de Comerç)
 11. Casella 00043 Obligació Informació DT 5a RIS
 12. Casella 00045 Inversions anticipades-reserva inversions a les Canarias (article 27.11 Llei 19/1994)
 13. Casella 00063 Tipus gravamen reduït per a entitats nova creació (DT 22a LIS)
 14. Casella 00071 Tipus gravamen reduït per a entitats de nova creació (art. 29.1 LIS)
 15. Casella 00070 Compensació bases imposables negatives per a entitats de nova creació (art. 26.3 LIS)
 16. Casella 00059 Opcions arts. 39.2 i 39.3 LIS
 17. Casella 00065 Bonificació personal investigador (RD 475/2014)
 18. Casella 00067 Opció règim transitori de la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles (DT 20a LIS)
 19. Casella 00072 Extinció d'entitat
 20. Casella 00073 Opció del 0,7% de la quota íntegra per a fins socials (DA 103ª Llei 6/2018)
 21. Casella 00037 Opció de fraccionament art. 19.1 LIS
 22. Casella 00044 Contribuent que aplica deduccions de l'art.36.1 i 3 LIS amb finançament realitzat per un altre contribuent
 23. Casella 00074 Contribuent que finança produccions amb dret a la deducció de l'art.36.1 i 3 LIS