Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00063 Tipus gravamen reduït per a entitats nova creació (DT 22a LIS)

Hauran de marcar esta casella les entitats de nova creació constituïdes entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2014, que realitzen activitats econòmiques, i que segons el que estableix l'apartat 1 de la disposició transitòria vint-i-dosena de la LIS, tributen d'acord amb el que estableix la disposició addicional dinovena del   RDLeg. 4/2004.

Recorde:

La disposició addicional dinovena del RDLeg. 4/2004 establia que les entitats de nova creació, constituïdes a partir d'1 de gener de 2013, que realitzen activitats econòmiques tributaran, durant el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva i en el següent, d'acord amb la següent escala, excepte si, d'acord amb el que preveu l'article 28 d'esta norma, hagen de tributar a un tipus inferior:

  • per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, al tipus del 15 per cent.

  • per la part de base imposable restant, al tipus del 20 per cent.