Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00009 Entitat dominant de grup fiscal

Marcaran esta casella les entitats que tributen en el règim de consolidació fiscal, incloses els grups de cooperatives, establit al Capítol VI del Títol VII de la LIS i al Reial Decret 1345/1992, de 6 de novembre, pel qual es dicten normes per a l'adaptació de les disposicions que regulen la tributació sobre el benefici consolidat als grups de societats cooperatives, respectivament, per a indicar si l'esmentada entitat declarant és l'entitat dominant o cap del grup fiscal.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar també la casella [00040] «Número de grup fiscal» de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200, amb la finalitat d'identificar el grup fiscal a què pertanyen.

En cas que es marque esta casella es traslladarà directament el NIF de l'entitat declarant, consignat en l'apartat d'identificació, al camp denominat «NIF de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)» de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200 destinat a complimentar exclusivament per les entitats que hagen marcat les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal».

Les entitats que marquen la casella [00009] no hauran de complimentar les dades de les pàgines 15 a 20 quater, tret de l'apartat «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Sociedades) (emplenament obligatori per a tots els ajustaments de les pàgines 12 i 13)» de la pàgina 19, l'apartat «Reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió» de la pàgina 20 bis, i l'apartat relatiu a l'«Aplicació de resultats» de la pàgina 20 quater.

En el cas dels grups de cooperatives tampoc no hauran d'emplenar el quadre de detall de compensació de quotes de la pàgina 22 del model 200.

A tindre en compte:

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2018, les sucursals de la Zona Especial Canària (ZEC) d'entitats amb residència fiscal a Espanya que apliquen el tipus de gravamen especial d'esta zona, poden formar part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst en el LIS.

En relació amb la declaració de l'Impost sobre Societats, estes entitats hauran de presentar dos models 200, un per la part de la part de base imposable a què se li aplicarà el tipus de gravamen de la ZEC (en el qual no hauran de marcar la casella [00009], sinó la casella [00079] «Entitat ZEC en consolidació fiscal»), i un altre model 200 per la part de la base imposable que no tributa al tipus especial i que aplicarà el règim especial de consolidació (en el qual hauran de marcar la casella [00009], però no la casella [00079]).

Pot consultar les instruccions d'emplenament del model 200 per a estos casos en el Capítol 7 i en el Capítol 12 d'este Manual pràctic.