Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Número de grup fiscal (casella 00040)

Totes les entitats que marquen les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200, hauran de complimentar en l'apartat «Grup fiscal» de l'esmentada pàgina 1, la casella [00040] «Número de grup fiscal» amb la finalitat d'identificar el grup fiscal a què pertanyen.

El número de grup fiscal estarà compost de set caràcters que podran ser números, lletres o símbols:

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal conforme a normativa estatal, l'estructura del número de grup serà la següent:

  El primer, segon, tercer i quart caràcter seran dígits i coincidiran amb el número seqüencial atorgat en donar-se d'alta.Este número s'ajustarà a la barra inclinada, havent de completar-se amb zeros a la seua esquerra si el nombre de dígits és inferior a 4.El cinqué caràcter serà, en tot cas, una barra inclinada "/". El sisé i seté dígit coincidirà amb l'any de registre del grup.

  Per exemple: Si el número de grup és el 25/99, s'haurà de consignar "0025/99".

  Una vegada el format siga correcte, en el cas de grups creats conforme a normativa estatal, es procedirà a validar el número de grup respecte al cens.

  Si s'ha marcat la casella [00009], ha de coincidir el número de grup i el NIF de l'entitat dominant, que és l'entitat declarant del model 200, amb el reflectit al cens l'últim dia del període impositiu objecte de declaració.

  Si s'ha marcat la casella [00010], ha de coincidir el número de grup amb aquell en el qual l'entitat declarant va ser entitat dependent durant el període impositiu objecte de declaració que conste al cens de grups.

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal d'Àlaba, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els tres primers caràcters seran dígits, el quart una barra inclinada "/", el cinqué i sisé seran dígits i el seté la lletra "A".

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal de Guipúscoa, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els tres primers caràcters seran dígits, el quart una barra inclinada "/", el cinqué i sisé seran dígits i el seté la lletra "G".

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal de Biscaia, l'estructura del número de grup serà la següent:

  El primer caràcter serà blanc" sense possibilitat d'emplenament.El segon, tercer, quart i cinqué caràcters seran dígits a complimentar pel declarant, s'ajustaran a la B, completant-se amb zeros a la seua esquerra si el nombre de dígits introduïts no és 5, i el sisé caràcter, correspondrà a la lletra "B".

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal de Navarra, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els sis primers caràcters seran dígits, lletres o símbols a emplenar pel declarant i el seté, la lletra "N".