Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Número de grup fiscal (casella 00040)

Totes les entitats que marquen les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200, hauran de complimentar en l'apartat «Grup fiscal» d'esta pàgina 1, la casella [00040] «Número de grup fiscal» amb l'objectiu d'identificar el grup fiscal al que pertanyen.

El número de grup fiscal estarà constat de set caràcters que podran ser números, lletres o símbols:

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal conforme a normativa estatal, l'estructura del número de grup serà la següent:

  El primer, segon, tercer i quart caràcter seran dígits i coincidiran amb el nombre seqüencial atorgat al donar-se d'alta. Este número s'ajustarà a l'agrane inclinada, havent de's completar amb zeros a la seua esquerra si el nombre de dígits és inferior a 4. El quint caràcter serà, si més no, una agrane inclinada "/". El sisè i setè dígit coincidirà amb l'any de registre del grup.

  Per exemple: Si el número de grup és el 25/99, haurà de consignar-se "0025/99".

  Una vegada el format siga correcte, en el cas de grups creats conforme a normativa estatal, es procedirà a validar el número de grup pel que fa al cens.

  Si s'ha marcat la casella [00009], ha de coincidir el número de grup i el NIF de l'entitat dominant, que és l'entitat declarant del model 200, amb el reflectit en el cens l'últim dia del període impositiu objecte de declaració.

  Si s'ha marcat la casella [00010], ha de coincidir el número de grup amb aquell en el qual l'entitat declarant va anar entitat dependent durant el període impositiu objecte de declaració que conste en el cens de grups.

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal d'Àlaba, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els tres primers caràcters seran dígits, el quart una agrane inclinada "/", el quint i sisè seran dígits i el setè la lletra "A."

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal de Guipúscoa, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els tres primers caràcters seran dígits, el quart una agrane inclinada "/", el quint i sisè seran dígits i el setè la lletra "G."

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal de Biscaia, l'estructura del número de grup serà la següent:

  El primer caràcter serà blanc "" sense possibilitat d'emplenament. El segon, tercer, quart i quint caràcters seran dígits a complimentar pel declarant, s'ajustaran a la B, completant-se amb zeros a la seua esquerra si el nombre de dígits introduïts no és 5, i el sisè caràcter, correspondrà al peu de la lletra "B."

 • Si el contribuent ha seleccionat el grup fiscal de Navarra, l'estructura del número de grup serà la següent:

  Els sis primers caràcters seran dígits, lletres o símbols a complimentar pel declarant i el setè, la lletra "N."