Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00010 Entitat dependent de grup fiscal

Marcaran esta casella les entitats que tributen en el  règim de consolidació fiscal, inclosos els grups de cooperatives, establit en el Capítol VI del Títol VII de la LIS i en el Reial decret 1345/1992, pel qual es dicten normes per a l'adaptació de les disposicions que regulen la tributació sobre el benefici consolidat als grups de societats cooperatives, respectivament, per a indicar si esta entitat declarant és una entitat dependent dins del grup fiscal.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar la casella [00040] «Número de grup fiscal» de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200, amb l'objectiu d'identificar el grup fiscal al que pertanyen.

En cas que s'haja marcat la casella [00010], l'entitat declarant haurà de consignar el NIF de l'entitat dominant o representant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents) en el camp denominat «NIF de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal )», de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200.

A més, les entitats que marquen la casella [00010] de la pàgina 1 del model 200 hauran de consignar en el cas de grups de la qual entitat dominant residisca a l'estranger o estiguen sotmeses a la normativa foral, el número d'identificació de l'entitat dominant del grup al que pertanyen, en el camp «NÚM. identificació de l'entitat dominant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents )», de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200.

Les entitats que marquen la casella [00010] només hauran de complimentar en les pàgines 15 a 20 ter del model 200, els apartats relatius a l'aplicació de resultats, al detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys de la pàgina 19, així com l'apartat de reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió de la pàgina 20 bis.

En el cas dels grups de cooperatives, tampoc hauran de complimentar el quadre «Detall de compensació de quotes» de la pàgina 22 del model 200.

A tindre en compte:

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2018, les sucursals de la Zona Especial Canària (ZEC) d'entitats amb residència fiscal a Espanya que apliquen el tipus de gravamen especial d'esta zona, poden formar part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst en la LIS.

En relació amb  la declaració de l'impost sobre societats, estes entitats hauran de presentar dos models 200, un per la part de la part de base imposable a la que se li aplicarà el tipus de gravamen del ZEC (en el que no hauran de marcar la casella [00010], sinó la casella [00079] «Entitat ZEC en consolidació fiscal »), i un altre model 200, per la part de la base imposable que no tributa al tipus especial i que aplicarà el règim especial de consolidació (en el que hauran de marcar la casella [00010], però no la casella [00079]).

Pot consultar les instruccions d'emplenament del model 200 per a estos casos en el Capítol 7 i en el Capítol 12 d'este Manual pràctic.