Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00010 Entitat dependent de grup fiscal

Marcaran esta casella les entitats que tributen en el règim de consolidació fiscal, incloses els grups de cooperatives, establit al Capítol VI del Títol VII de la LIS i al Reial Decret 1345/1992, pel qual es dicten normes per a l'adaptació de les disposicions que regulen la tributació sobre el benefici consolidat als grups de societats cooperatives, respectivament, per a indicar si l'esmentada entitat declarant és una entitat dependent dins del grup fiscal.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar la casella [00040] «Número de grup fiscal» de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200, amb la finalitat d'identificar el grup fiscal a què pertanyen.

En cas que s'haja marcat la casella [00010], l'entitat declarant haurà de consignar el NIF de l'entitat dominant o representant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents) en el camp denominat «NIF de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)» de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200.

A més, les entitats que marquen la casella [00010] de la pàgina 1 del model 200 hauran de consignar en el cas de grups l'entitat dominant dels quals residisca a l'estranger o estiguen sotmeses a la normativa foral, el número d'identificació de l'entitat dominant del grup a què pertanyen, en el camp «Núm. identificació de l'entitat dominant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents)» de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200.

Les entitats que marquen la casella [00010] només hauran de complimentar a les pàgines 15 a 20 ter del model 200, els apartats relatius a l'aplicació de resultats, al detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys de la pàgina 19, així com l'apartat de reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió de la pàgina 20 bis.

En el cas dels grups de cooperatives, tampoc no hauran de complimentar el quadre «Detall de compensació de quotes» de la pàgina 22 del model 200.

A tindre en compte:

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2018, les sucursals de la Zona Especial Canària (ZEC) d'entitats amb residència fiscal a Espanya que apliquen el tipus de gravamen especial d'esta zona, poden formar part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst en el LIS.

En relació amb la declaració de l'Impost sobre Societats, estes entitats deuran presentar dos models 200, un per la part de la part de base imposable a què se li aplicarà el tipus de gravamen de la ZEC (en el qual no hauran de marcar la casella [00010], sinó la casella [00079] «Entitat ZEC en consolidació fiscal»), i un altre model 200, per la part de la base imposable que no tributa al tipus especial i que aplicarà el règim especial de consolidació (en el qual hauran de marcar la casella [00010], però no la casella [00079]).

Pot consultar les instruccions d'emplenament del model 200 per a estos casos en el Capítol 7 i en el Capítol 12 d'este Manual pràctic.