Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00037 Opció de fraccionament art. 19.1 LIS

Esta casella s'haurà d'utilitzar en els casos de canvi de residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que haja celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris, per a manifestar expressament l'opció que té el contribuent de fraccionar el pagament  del  deute tributari resultant de l'aplicació del que disposa el primer paràgraf de l'article 19.1 de la LIS per quintes parts anuals iguals.

L'exercici de l'opció es realitzarà en la declaració de l'impost sobre societats corresponent al període impositiu conclòs amb motiu del canvi de residència, tenint-se en compte que el pagament de la primera fracció haurà d'efectuar-se en el termini voluntari de declaració corresponent a este període impositiu. El venciment i exigibilitat de les quatre fracciones anuals restants, s'exigiran juntament amb els interessos de demora meritats per cadascuna d'elles, de forma successiva transcorregut un any des de la finalització del termini voluntari de declaració corresponent a l'últim període impositiu.

Pot consultar com es realitza el pagament  del  deute tributari en el cas d'optar pel seu fraccionament en el Capítol 6 d'este Manual pràctic.

A tindre en compte:

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, se substituïx en estos casos de canvi de residència d'una entitat a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, la possibilitat que el contribuent tenia d'ajornar el pagament  del deute tributari  resultant d'aplicar l'article 19.1 de la LIS, fins que els elements patrimonials afectats no anaren transmesos a tercers, per la possibilitat de fraccionar este pagament, també a sol·licitud del contribuent, per quintes parts anuals iguals.