Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00059 Opcions arts.39.2 i 39.3 LIS

Marcaran esta casella les entitats a les que resulte d'aplicació el tipus de gravamen previst en l'apartat 1 o en l'apartat 6 de l'article 29 de la LIS, i que segons el disposat a l'article 39.2 del LIS, hagen optat per excloure a les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica regulades en els apartats 1 i 2 de l'article 35 del LIS, dels límits conjunts establits en l'últim paràgraf de l'article 39.1 del LIS (25/50 per cent), aplicant al seu lloc un descompte del 20 per cent del seu import.

Estes entitats marcaran també esta casella en els casos en què, per insuficiència de quota en l'aplicació de les deduccions del paràgraf anterior, sol·liciten el seu abonament a l'Administració tributària en el període objecte de la declaració, en els termes establits a l'article 39.2 del LIS.

A més, marcaran esta casella les entitats que en el cas de insuficiència de quota en l'aplicació de la deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres prevista a l'article 36.2 del LIS, sol·liciten el seu abonament a l'Administració tributària en el període objecte de declaració, en els termes establits a l'article 39.3 del LIS.