Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00026 Entitat inactiva

Marcaran esta casella aquells contribuents de l'impost sobre societats que, durant el període impositiu objecte de declaració, no hagen reflectit cap import en el compte de pèrdues i guanys continguda en les pàgines 7 i 8 del model 200.

Marcaran també esta casella les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banc d'Espanya, entitats asseguradores, institucions d'inversió col·lectiva o societats de garantia recíproca que no hagen realitzat operacions que, d'acord amb les normes comptables que els siguen aplicables, supose el corresponent registre de les mateixes en el seu compte de pèrdues i guanys de les pàgines 30, 38 a 40, 46 o 51 del model 200, respectivament.

Per a consultar les especialitats de les societats inactives en l'apartat «Societats inactives» del Capítol 1 d'este Manual pràctic.