Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00067 Opció règim transitori de la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles (DT 20a LIS)

Marcaran esta casella els contribuents que conforme al que disposa l'apartat 3 de la disposició transitòria vintena de la LIS, van exercitar a través de la declaració de l'impost sobre societats corresponent al període impositiu 2016, les opcions sobre els règims transitoris aplicables a les cessions del dret d'ús o d'explotació d'actius intangibles en els termes establits en els apartats 2 i 3 d'esta disposició.

Així mateix, marcaran esta casella aquells contribuents que realitzen des de l'1 de juliol de 2016 fins el 30 de juny de 2021, transmissions d'actius intangibles que prèviament hagueren sigut objecte de cessions per a les quals el contribuent haguera exercitat l'opció establida en els apartats 2 o 3 de la disposició transitòria vintena de la LIS, i que opten segons el que disposa l'apartat  quint d'esta disposició, per aplicar el règim establit en l'article 23 de la LIS, segons redacció vigent a 1 de gener de 2015.

Esta opció s'haurà d'exercitar en la declaració corresponent al període impositiu en què es realitze la transmissió.

Pot consultar les particularitats d'este règim transitori en el Capítol 5 d'este Manual pràctic.