Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00067 Opció règim transitori de la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles (DT 20é LIS)

Marcaran esta casella els contribuents que conforme al disposat en l'apartat 3 de la disposició transitòria vintena de la LIS, van exercitar a través de la declaració de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu 2016, les opcions sobre els règims transitoris aplicables a les cessions del dret d'ús o d'explotació d'actius intangibles en els termes establits en els apartats 2 i 3 de l'esmentada disposició.

Així mateix, marcaran esta casella aquells contribuents que en realitzen des d'1 de juliol de 2016 fins a 30 de juny de 2021, transmissions d'actius intangibles que prèviament hagueren sigut objecte de cessions per a les quals el contribuent haguera exercitat l'opció establida en els apartats 2 o 3 de la disposició transitòria vintena del LIS, i que opten segons el disposat en l'apartat cinqué de l'esmentada disposició, per aplicar el règim establit a l'article 23 del LIS, segons redacció vigent a 1 de gener de 2015.

Esta opció s'haurà d'exercitar en la declaració corresponent al període impositiu en què es realitze la transmissió.

Pot consultar les particularitats d'este règim transitori en el Capítol 5 d'este Manual pràctic.