Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim transitori (disposició transitòria 20a LIS)

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2018, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 va introduir diverses modificacions en la disposició transitòria vintena de la LIS, pel que a partir d'aquella data, el règim transitori aplicable a la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles disponibles amb anterioritat a 1 de juliol de 2016 és el següent:

Cessions d'actius intangibles realitzades abans del 29-09-2013

El contribuent pot optar per aplicar en tots els períodes impositius que resten fins la finalització dels contractes corresponents, el règim establit en l'article 23 del TRLIS, segons redacció donada al mateix per la Llei 16/2007, de 4 de juliol.

L'anterior resultarà d'aplicació fins el 30 de juny de 2021.

A partir d'1 de juliol de 2021, el contribuent haurà d'aplicar a estes cessions el règim previst en l'article 23 de la LIS, segons redacció donada al mateix per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

Cessions d'actius intangibles realitzades des del 29-09-2013 fins el 30-06-2016

El contribuent pot optar per aplicar en tots els períodes impositius que resten fins la finalització dels contractes corresponents, el règim establit en l'article 23 de la LIS, segons redacció vigent a 1 de gener de 2015.

L'anterior resultarà d'aplicació fins el 30 de juny de 2021, excepte en el cas que els actius intangibles s'hagueren adquirit entre 1 de gener i 30 de juny de 2016 directament o indirectament a una entitat vinculada amb el cedent i en el moment de l'adquisició no hagueren estat acollits a un règim de reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, cas en què el que disposa este apartat resultarà d'aplicació fins el 31 de desembre de 2017.

Per tant, a partir d'1 de juliol de 2021, o d'1 de gener de 2018, si escau, les cessions que s'hagen realitzat d'acord amb el que és assenyalat en este apartat hauran d'aplicar el règim establit en l'article 23 de la LIS, segons redacció donada al mateix per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

A tindre en compte:

Les opcions a què es referixen els dos apartats anteriors s'exercitaran a través de la declaració del període impositiu 2016 (casella [00067] «Opció règim transitori de la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles (DT 20a LIS)» de la pàgina 1 del model 200).

Transmissions d'actius intangibles objecte de cessions per a les quals el contribuent haguera exercit l'opció realitzades des de 01-07-2016 fins el 30-06-2021

Els contribuents podran optar per aplicar sobre les transmissions d'actius intangibles que prèviament hagueren sigut objecte de cessions per a les quals hagueren exercitat l'opció establida en els apartats 1 o 2 anteriors, que es realitzen des de l'1 de juliol de 2016 fins el 30 de juny de 2021, el règim establit en l'article 23 de la LIS, segons redacció vigent a 1 de gener de 2015.

No obstant això, en cas que els actius intangibles s'hagueren adquirit entre 1 de gener i 30 de juny de 2016 directament o indirectament a una entitat vinculada amb el transmitent i en el moment de l'adquisició no hagueren estat acollits a un règim de reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, els contribuents únicament podran aplicar este règim a les que es realitzen fins el 31 de desembre de 2017.

A tindre en compte:

Esta opció s'exercitarà a través de la declaració corresponent al període impositiu en què es va realitzar la transmissió (casella [00067] «Opció règim transitori de la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles (DT 20a LIS)» de la pàgina 1 del model 200).

Aplicació per a períodes impositius que s'inicien a partir de 01/01/2018 del règim transitori de la reducció d'ingressos de determinats actius intangibles disponibles amb anterioritat a 01/07/2016 (DT 20a LIS)

Cessions del dret d'ús o d'explotació d'actius intangibles

Realitzades abans del 29/09/2013Límit aplicació opcióA partir 1/07/2021
Poden optar per aplicar el règim establit en l'article 23 del TRLIS (redactat per la Llei 16/2007, de 4 de juliol) Fins el 30/06/2021 S'haurà d'aplicar el règim previst en l'article 23 de la LIS (redactat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol)
Realitzades entre el 29/03/2013 i el 30/06/2016Límit aplicació opcióA partir d'1/07/2021 o d'1/01/2018
Poden optar per aplicar el règim establit en l'article 23 de la LIS (segons redacció vigent a 1 de gener de 2015) Fins el 30/06/2021 S'haurà d'aplicar el règim previst en l'article 23 de la LIS (redactat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol)
Fins el 31/12/2017 (en cas que els actius intangibles s'hagueren adquirit entre 1 de gener i 30 de juny de 2016 directament o indirectament a una entitat vinculada amb el cedent i en el moment de l'adquisició no hagueren estat acollits a un règim de reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles)

Transmissions d'actius intangibles que prèviament hagueren sigut objecte de cessions per les quals el contribuent haguera exercitat l'opció que es realitzen des d'1/07/2016 fins 30/06/2021

Opció de tributacióData de transmissió
Aplicació del règim establit en l'article 23 de la LIS (segons redacció vigent a 1 de gener de 2015) Les transmissions que es realitzen des del 01/07/2016 a 30/06/2021
Les transmissions que es realitzen des del 01/07/2016 fins 31/12/2017 (en cas que els actius intangibles s'hagueren adquirit entre 1 de gener i 30 de juny de 2016 directament o indirectament a una entitat vinculada amb el cedent i en el moment de l'adquisició no hagueren estat acollits a un règim de reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles)