Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim transitori (disposició transitòria 20é LIS)

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2018, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 va introduir diverses modificacions en la disposició transitòria vintena de la LIS, per la qual cosa a partir d'eixa data, el règim transitori aplicable a la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles disponibles anteriorment a 1 de juliol de 2016 és el següent:

Cessions d'actius intangibles realitzades abans del 29-09-2013

El contribuent pot optar per aplicar en tots els períodes impositius que resten fins a l'acabament dels contractes corresponents, el règim establit a l'article 23 del TRLIS, segons redacció donada al mateix per la Llei 16/2007, de 4 de juliol.

L'anterior resultarà d'aplicació fins a 30 de juny de 2021.

A partir d'1 de juliol de 2021, el contribuent haurà d'aplicar a estes cessions el règim previst a l'article 23 del LIS, segons redacció donada al mateix per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

Cessions d'actius intangibles realitzades des del 29-09-2013 fins al 30-06-2016

El contribuent pot optar per aplicar en tots els períodes impositius que resten fins a l'acabament dels contractes corresponents, el règim establit a l'article 23 del LIS, segons redacció vigent a 1 de gener de 2015.

L'anterior resultarà d'aplicació fins a 30 de juny de 2021, tret d'en el cas de què els actius intangibles s'haurien adquirit entre 1 de gener i 30 de juny de 2016 directament o indirectament a una entitat vinculada amb el cedent i en el moment de l'adquisició no haurien estat acollits a un règim de reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en el cas dels quals el disposat en este apartat resultarà d'aplicació fins a 31 de desembre de 2017.

Per tant, a partir d'1 de juliol de 2021, o d'1 de gener de 2018, en el seu cas, les cessions que s'hagen realitzat d'acord amb l'assenyalat en este apartat hauran d'aplicar el règim establit a l'article 23 del LIS, segons redacció donada al mateix per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

A tindre en compte:

Les opcions a què es referixen els dos apartats anteriors s'exercitaran a través de la declaració del període impositiu 2016 (casella [00067] «Opció règim transitori de la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles (DT 20é LIS)» de la pàgina 1 del model 200).

Transmissions d'actius intangibles objecte de cessions per a les que el contribuent haguera exercit l'opció realitzades des de 01-07-2016 fins al 30-06-2021

Els contribuents podran optar per aplicar sobre les transmissions d'actius intangibles que prèviament hagueren sigut objecte de cessions per a les quals hagueren exercitat l'opció establida en els apartats 1 o 2 anteriors, que es realitzen des d'1 de juliol de 2016 fins a 30 de juny de 2021, el règim establit a l'article 23 del LIS, segons redacció vigent a 1 de gener de 2015.

No obstant això, en el cas que els actius intangibles s'hagueren adquirit entre 1 de gener i 30 de juny de 2016 directament o indirectament a una entitat vinculada amb el transmitent i en el moment de l'adquisició no haurien estat acollits a un règim de reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, els contribuents únicament podran aplicar l'esmentat règim a les que es realitzen fins a 31 de desembre de 2017.

A tindre en compte:

Esta opció s'exercitarà a través de la declaració corresponent al període impositiu en què es va realitzar la transmissió (casella [00067] «Opció règim transitori de la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles (DT 20é LIS)» de la pàgina 1 del model 200).

Aplicació per a períodes impositius que s'inicien a partir de 01/01/2018 del règim transitori de la reducció d'ingressos de determinats actius intangibles disponibles anteriorment a 01/07/2016 (DT 20é LIS)

Cessions del dret d'ús o d'explotació d'actius intangibles

Realitzades abans del 29/09/2013Límit aplicació opcióA partir 1/07/2021
Poden optar per aplicar el règim establit a l'article 23 del TRLIS (redactat per la Llei 16/2007, de 4 de juliol) Fins al 30/06/2021 S'haurà d'aplicar el règim previst a l'article 23 del LIS (redactat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol)
Realitzades entre el 29/03/2013 i el 30/06/2016Límit aplicació opcióA partir d'1/07/2021 o d'1/01/2018
Poden optar per aplicar el règim establit a l'article 23 del LIS (segons redacció vigent a 1 de gener de 2015) Fins al 30/06/2021 S'haurà d'aplicar el règim previst a l'article 23 del LIS (redactat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol)
Fins al 31/12/2017 (en el cas que els actius intangibles s'hagueren adquirit entre 1 de gener i 30 de juny de 2016 directament o indirectament a una entitat vinculada amb el cedent i en el moment de l'adquisició no haurien estat acollits a un règim de reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles)

Transmissions d'actius intangibles que prèviament hagueren sigut objecte de cessions per les quals el contribuent haguera exercitat l'opció que es realitzen des d'1/07/2016 fins a 30/06/2021

Opció de tributacióData de transmissió
Aplicació del règim establit a l'article 23 del LIS (segons redacció vigent a 1 de gener de 2015) Les transmissions que es realitzen des del 01/07/2016 a 30/06/2021
Les transmissions que es realitzen des del 01/07/2016 fins a 31/12/2017 (en el cas que els actius intangibles s'hagueren adquirit entre 1 de gener i 30 de juny de 2016 directament o indirectament a una entitat vinculada amb el cedent i en el moment de l'adquisició no hagueren estat acollits a un règim de reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles)