Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00039 Entitat que forma part d'un grup mercantil (article 42 del Codi de Comerç)

Hauran de marcar esta casella les entitats que formen part d'un grup de societats en els termes establits en l'article 42 del Codi de Comerç. Segons el que disposa l' apartat 1 de  l' article 42, existix un grup quan una societat ostente o puga ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o d'altres. En particular, es presumirà que existix control quan una societat, que es qualificarà de dominant, es trobe en relació amb una altra societat, que es qualificarà de dependent, en alguna de les següents situacions:

  1. Posseïsca la majoria dels drets de vote.

  2. Tinga la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració.

  3. Puga disposar, en virtut d'acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vote.

  4. Haja designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, que desenvolupen el seu càrrec en el moment en què hagen de formular-se els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà esta circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguen membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat dominant o d'una altra dominada per esta. Este supòsit no donarà lloc a la consolidació si la societat administradors dels quals han sigut nomenats, està vinculada a una altra en algun dels casos prevists en les dues primeres lletres d'este apartat.

A l'efecte d'este apartat, als drets de vote de l'entitat dominant s'afegiran els que posseïsca a través d'unes altres societats dependents o a través de persones que actuen en el seu propi nom, però per compte de l'entitat dominant o d'uns altres dependents o aquells dels que dispose concertadament amb qualsevol altra persona.