Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00039 Entitat que forma part d'un grup mercantil (article 42 del Codi de Comerç)

Hauran de marcar esta casella les entitats que formen part d'un grup de societats en els termes establits a l'article 42 del Codi de Comerç. Segons el disposat en l'apartat 1 de l'article 42, existix un grup quan una societat ostente o puga ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o d'altres.En particular, es presumirà que existix control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobe en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les següents situacions:

  1. Posseïsca la majoria dels drets de vot.

  2. Tinga la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració.

  3. Puga disposar, en virtut d'acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vot.

  4. Haja designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, que exercisquen el seu càrrec en el moment en què s'hagen de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors.En particular, es presumirà esta circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguen membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat dominant o d'una altra de dominada per esta.Este supòsit no donarà lloc a la consolidació si la societat els administradors de la qual han sigut nomenats, està vinculada a una altra en algun dels casos previstos en les dues primeres lletres d'este apartat.

Als efectes d'este apartat, als drets de vot de l'entitat dominant s'afegiran els que posseïsca a través d'altres societats dependents o a través de persones que actuen en el seu propi nom, però per compte de l'entitat dominant o d'altres de dependents o aquells dels quals dispose concertadament amb qualsevol altra persona.