Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00043 Obligació Informació DT 5a RIS

Marcaran esta casella els contribuents que conjuntament amb la seua declaració de l'impost sobre societats hagen de presentar en els exercicis en què practiquen la deducció a la que fa referència la disposició transitòria catorzena de la LIS, la informació exigida per la disposició transitòria quinta del RIS:

  1. Identificació i percentatge de participació en aquelles entitats participades de la qual adquisició haja generat el dret a aplicar la referida deducció.

  2. Descripció de les seues activitats.

  3. Valor i data d'adquisició de les participacions, així com el valor del patrimoni net comptable corresponent a estes, determinat a partir dels comptes anuals homogeneïtzades.

  4. Justificació dels criteris d'homogeneïtzació valorativa i temporal, així com d'imputació als béns i drets de l'entitat participada, de la diferència existent entre el preu d'adquisició de les seues participacions i el patrimoni net comptable imputable a les mateixes en la data de la seua adquisició.