Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00030 Transmissió elements patrimonials arts. 27.2.d) i 77.1 LIS

Marcaran esta casella aquelles entitats que durant el període objecte de declaració hagen de gravar les rendes derivades de la transmissió posterior d'elements patrimonials existents en el moment de la transformació de la forma societària o modificació de l'estatut o règim jurídic de les entitats en els termes prevists en l'article 27.2 d) de la LIS, o en el moment de la realització de les operacions recollides en l'article 76 de la LIS (fusió, escissió, aportació d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una societat cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea), segons el que disposa l'article 77.1 de la LIS.

Recorde:

En l'article 27.2 d) de la LIS s'establix que la renda derivada de la transmissió posterior dels elements patrimonials existents en el moment de la transformació de la forma societària o modificació de l'estatut o règim jurídic de les entitats, s'entendrà generada de forma lineal, llevat que hi haja una prova en contra, durant tot el temps de tinença de l'element transmés. La part d'esta renda generada fins el moment de la transformació o modificació es gravarà aplicant el tipus de gravamen i el règim tributari que haguera correspost a l'entitat d'haver conservat seu forma, estatut o règim originari.

L'article 77.1 de la LIS establix que en les operacions de fusió, escissió, aportació d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una societat cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea, quan l'entitat adquirent disfrute de l'aplicació d'un tipus de gravamen o un règim tributari especial diferent de la transmitent, la renda derivada de la transmissió d'elements patrimonials existents en el moment de l'operació, realitzada amb posterioritat a esta, s'entendrà generada de forma lineal, llevat que hi haja una prova en contra durant el temps de tinença de l'element transmés. La part d'esta renda generada fins el moment de realització de l'operació serà gravada aplicant el tipus de gravamen i el règim tributari que haguera correspost a l'entitat transmitent.