Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00030 Transmissió elements patrimonials arts.27.2.d) i 77.1 LIS

Marcaran esta casella aquelles entitats que en el període objecte de declaració deguen gravar les rendes derivades de la transmissió posterior d'elements patrimonials existents en el moment de la transformació de la forma societària o modificació de l'estatut o règim jurídic de les entitats en els termes previstos a l'article 27.2 d) de la LIS, o en el moment de la realització de les operacions recollides a l'article 76 del LIS (fusió, escissió, aportació d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea), segons el disposat a l'article 77.1 del LIS.

Recorde:

En el article 27.2 d) del LIS s'establix que la renda derivada de la transmissió posterior dels elements patrimonials existents en el moment de la transformació de la forma societària o modificació de l'estatut o règim jurídic de les entitats, s'entendrà generada de forma lineal, tret de prova en contrari, durant tot el temps de tinença de l'element transmés.La part de l'esmentada renda generada fins al moment de la transformació o modificació es gravarà aplicant el tipus de gravamen i el règim tributari que haguera correspost a l'entitat d'haver conservat la seua forma, estatut o règim originari.

El article 77.1 del LIS establix que en les operacions de fusió, escissió, aportació d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea, quan l'entitat adquirent gaudisca de l'aplicació d'un tipus de gravamen o un règim tributari especial diferent del transmitent, la renda derivada de la transmissió d'elements patrimonials existents en el moment de l'operació, realitzada posteriorment a esta, s'entendrà generada de forma lineal, tret de prova en contrari durant el temps de tinença de l'element transmés.La part de l'esmentada renda generada fins al moment de realització de l'operació serà gravada aplicant el tipus de gravamen i el règim tributari que haguera correspost a l'entitat transmitent.