Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00070 Compensació bases imposables negatives per a entitats de nova creació (art. 26.3 LIS)

Marcaran esta casella les entitats de nova creació a les que es referix el article 29.1 de la LIS, i que segons el disposat a l'article 26.3 de l'esmentada Llei, no apliquen el límit del 70 per cent establit en el primer paràgraf de l'article 26.1 del LIS per a la compensació de bases imposables negatives.

Segons s'establix a l'article 26.3 del LIS, estes entitats de nova creació no aplicaran el límit del 70 per cent en els tres primers períodes impositius en què es genere una base imposable positiva prèvia a la seua compensació.