Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00070 Compensació bases imposables negatives per a entitats de nova creació (art. 26.3 LIS)

Marcaran esta casella les entitats de nova creació a les que es referix l'article 29.1 de la LIS, i que segons el que disposa l'article 26.3 d'esta Llei, no apliquen el límit del 70 per cent establit en el primer paràgraf de l'article 26.1 de la LIS per a la compensació de bases imposables negatives.

Segons s'establix en l'article 26.3 de la LIS, estes entitats de nova creació no aplicaran el límit del 70 per cent durant els tres primers períodes impositius en què es genere una base imposable positiva prèvia a la seua compensació.