Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00047 Entitats sotmeses a normativa foral

Marcaran esta casella les entitats que hagen marcat la casella [00028] «Tribut.conjunta Estat/Diput.Cdad.Forals» i que els siga d'aplicació la corresponent normativa foral de l'Impost sobre Societats d'acord amb el previst en el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc, aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig, o al Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre.

Pot consultar les especialitats del règim de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra en el Capítol 13 d'este Manual pràctic.