Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00049 Règims especials de normativa foral

Marcaran esta casella les entitats que hagen marcat la casella [00028] «Tribut. conjunta Estat/Diput. Cdad. Forals», a les que els siga aplicable la corresponent normativa foral de l'impost sobre societats segons el que disposa el Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc, aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig, o en el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, i que, estant acollides a algun règim especial de normativa foral, este règim especial no tinga el seu equivalent (independentment de la seua denominació) en la normativa de l'Estat.

Pot consultar les especialitats del règim de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra en el Capítol 13 d'este Manual pràctic.