Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00004 Societat d'inversió immobiliària o fons d'inversió immobiliària

Hauran de marcar esta casella les societats i fons d'inversió immobiliària regulats en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, i que, amb el caràcter d'institucions d'inversió col·lectiva no financeres, tinguen per objecte exclusiu la inversió en qualsevol mena d'immoble de naturalesa urbana per al seu arrendament i els resulte d'aplicació el tipus de gravamen de l'1 per cent establit en l'article 29.4 de la LIS. L'aplicació d'este tipus de gravamen requerirà que els béns immobles que integren l'actiu de les esmentades institucions d'inversió col·lectiva no s'alienen fins que no hagen transcorregut tres anys des de la seua adquisició, fora que, amb caràcter excepcional, mitjance autorització expressa de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

També hauran de marcar esta casella les societats i fons d'inversió immobiliària regulats per la Llei d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, que desenvolupen exclusivament l'activitat de promoció d'habitatges per a destinar-les al seu arrendament, i a les que resulte d'aplicació el tipus de gravamen de l'1 per cent establit en l'article 29.4 de la LIS.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar les pàgines 44 a 48 del model 200 relatives a les Institucions d'inversió col·lectiva, en lloc de les pàgines 3 a 11 d'este model.