Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00005 Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú

Marcaran esta casella les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú que estiguen obligades a presentar declaració per l'Impost sobre Societats per haver obtingut ingressos sotmesos a l'esmentat Impost, haver incorregut en alguna despesa o haver realitzat en el període impositiu objecte de declaració qualsevol de les inversions i despeses següents:

  • Inversions per a la conservació, millora, protecció, accés i servicis destinats a l'ús social a què la muntanya estiga destinada.

  • Despeses de conservació i manteniment de la muntanya.

  • Finançament d'obres d'infraestructura i servicis públics, d'interés social.