Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00005 Comunitats titulars de muntes veïnals en mà comuna

Marcaran esta casella les comunitats titulars de muntes veïnals en mà comuna que estiguen obligades a presentar declaració per l'impost sobre societats per haver obtingut ingressos sotmesos a este Impost, haver incorregut en alguna despesa o haver realitzat durant el període impositiu objecte de declaració qualsevol de les inversions i les despeses següents:

  • Inversions per a la conservació, millora, protecció, accés i servicis destinats a l'ús social al que el munte estiga destinat.

  • Despeses de conservació i manteniment del munte.

  • Finançament d'obres d'infraestructura i servicis públics, d'interés social.