Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00011 Entitat de tinença de valors estrangers

Hauran de marcar esta casella les entitats que hagen optat pel règim tributari especial de les entitats de tinença de valors estrangers establit en el Capítol XIII del Títol VII de la LIS.

Podran acollir-se a este règim les entitats del qual objecte social comprenga l'activitat de gestió i administració de valors representatius dels fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, mitjançant la corresponent organització de mitjans materials i personals.

Els valors o participacions representatives de la participació en el capital de l'entitat de tinença de valors estrangers hauran de ser nominatius.

L'opció pel règim de les entitats de tinença de valors estrangers haurà de comunicar-se a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Este règim especial s'aplicarà al període impositiu que finalitze amb posterioritat a esta comunicació i als successius que concloguen abans que es comunique a l'Agència Estatal d'Administració Tributària la renuncia al règim.

A tindre en compte :

No poden acollir-se  al règim especial de les entitats de tinença de valors estrangers, les entitats sotmeses als règims especials de les agrupacions d'interés econòmic, espanyoles i europees, i d'unions temporals d'empreses, així com les entitats que tinguen la consideració d'entitat patrimonial en els termes establits en l'article 5.2 de la LIS.