Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00013 Agrupació d'interés econòmic espanyola o Unió temporal d'empreses

Marcaran esta casella les agrupacions d'interés econòmic regulades per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interés Econòmic, a les que se'ls aplica el règim fiscal especial establit per a estes agrupacions en l'article 43 de la LIS.

Este règim fiscal no serà aplicable a les agrupacions d'interés econòmic durant aquells períodes impositius en què es realitzen activitats diferents de les adequades a seu objecte o es posseïsquen, directament o indirectament, participacions en societats que siguen socis seus, o dirigisquen o controlen, directament o indirectament, les activitats dels seus socis o de tercers.

També hauran de marcar esta casella les unions temporals d'empreses regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de Societats de desenvolupament industrial regional, i inscrites en el registre especial del Ministeri d'Hisenda, a les que se'ls aplica el règim fiscal de l'article 43 de la LIS, excepte en relació amb la regla de valoració establida en el segon paràgraf de l'apartat 4 del citat article.

Este règim fiscal no s'aplicarà a les unions temporals d'empreses durant aquells períodes impositius en els que el contribuent realitze activitats diferents a aquelles en què ha de consistir seu objecte social.

Pot consultar les particularitats del règim tributari especial de les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i de les unions temporals d'empreses en el Capítol 9 d'este Manual pràctic.