Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00023 Gran empresa

Marcaran esta casella aquelles entitats que estiguen obligades durant l'exercici 2021 a la presentació mensual de les declaracions-liquidacions per l'impost sobre el valor afegit i per retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats o de l'Impost sobre la Renda de no Residents, per haver superat el seu volum d'operacions, calculat conforme al que disposa l'article 121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, la quantitat de 6.010.121,04 euros durant l'any natural anterior a aquell en què s'este la declaració.

En el cas de contribuents domiciliats a les Canarias,  la determinació del seu volum d'operacions  s'establix  en l'article 51 de la  Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias.