Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00023 gran empresa

Marcaran esta casella aquelles entitats que estiguen obligades durant el exercici 2021 a la presentació mensual de les declaracions-liquidacions per l'Impost sobre el Valor Afegit i per retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents, per haver superat el seu volum d'operacions, calculat conforme al disposat a l'article 121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, la quantitat de 6.010.121,04 euros durant l'any natural anterior a aquell en què es presente la declaració.

En el cas de contribuents domiciliats a les Canàries, la determinació del seu volum d'operacions s'establix en l'articule 51 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries.