Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Estats comptables de les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banc d'Espanya (pàgines 27 a 33)

Les pàgines 27 a 33 del model 200 recullen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat d'ingressos i despeses reconegudes, i l'estat de canvis en el patrimoni net corresponents a les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banc d'Espanya.

Les esmentades pàgines han sigut actualitzades en el model 200 de declaració de l'Impost sobre So­ciedades corresponent a l'exercici 2017, per a ajustar-se al disposat a la Circular 5/2014, de 28 de novembre, del Banc d'Espanya, per la qual es modifiquen la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, la Circular 1/2010, de 27 de gener, a entitats de crèdit, sobre estadístiques dels tipus d'interés que s'apliquen als depòsits i als crèdits davant les llars i les societats no financeres, i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d'Informació de Riscos.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el model de declaració de l'Impost sobre Societats, s'haurà de consignar precedida del signe menys (-)

Les entitats obligades a utilitzar les esmentades pàgines deixaran sense complimentar les corresponents als comptes i estats anuals del cas general (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11).Al contrari, hauran d'emplenar les restants pàgines de la declaració que resulten procedents.

A continuació es transcriuen les equivalències entre les diferents claus que n'apareixen a les pàgines 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 del model 200.

  1. Equivalències pàgines 27 i 27 bis
  2. Equivalències pàgina 28
  3. Equivalències pàgina 29
  4. Equivalències pàgina 30
  5. Equivalències pàgina 31
  6. Equivalències pàgines 32 i 33