Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Aplicació de resultats (pàgina 20 quater)

En este apartat, l'entitat declarant haurà de consignar tota la informació disponible sobre els resultats que ser objecte d'aplicació , tant respecte al seu origen (caselles [00650], [00651] i [00652]), com pel que fa al destí dels mateixos (caselles [00654], [01270], [01271], [01522] i caselles de la [00655] a [00665]).

En les caselles [00650], [00651] i [00652] del subapartat «Base de repartiment», s'haurà de consignar els imports relatius a les partides comptables de Pèrdues i Guanys, Romanent i Reserves de l'exercici corresponent al període impositiu al que es referix la declaració i que ser objecte de repartiment.

En la subapartada «Aplicació», les caselles [00654], [01270], [01271], [01522] i les caselles de la [00655] a [00665], s'utilitzaran segons les característiques de cada entitat declarant:

 1. Per a les entitats declarants en general, es complimentaran la casella [01270] de «Reserva de capitalització», la casella [01271] de «Reserva d'anivellament »i la casella [01522] d'«Altres reserves», del qual sumatori es recollirà en la casella [00654] «A reserves», així com la casella [00656] «A dividends», la casella [00664] «A romanent i d'altres» i la casella [00665] «A compensació de pèrdues d'exercicis anteriors».

 2. Per a la resta d'entitats declarants, l'emplenament de les diferents caselles dependrà dels règims específics de cadascuna d'elles:

  1. Les societats cooperatives complimentaran:

   • La casella [00655] per a consignar els interessos que constituïsquen remuneració de les aportacions al capital social.

   • La casella [00659] per a la dotació al Fons de Reserva Obligatori i per a la dotació al Fons d'Educació i Promoció, encara que per a este últim només per a aquella dotació que s'efectue amb caràcter voluntari i conforme al que disposa l'Ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre.

   • La casella [00660] per a consignar els retorns cooperatius.

  2. Les Caixes d'Estalvis complimentaran la casella [00658] per a consignar la dotació a l'Obra Social.

  3. Les Institucions d'Inversió Col·lectiva complimentaran la casella [00662] per a consignar l'assignació als seus partícips.

Les entitats que consignen un import negatiu [amb signe menys (-)] en la casella [00500] de la pàgina 8 del model 200, només hauran de complimentar este apartat en el cas en què apliquen reserves.

Finalment, en les caselles [00653] i [00666] es recollirà el total dels imports corresponents als subapartats «Base de repartiment» i «Aplicació», respectivament. Si més no, els imports totals de les caselles [00653] i [00666], hauran de ser coincidents.