Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim general (pàgines 3 a 11)

En el model 200 de declaració de l'Impost sobre Societats s'ha instrumentat un sistema mixt que integra els models normal (N), abreujat (A) i PIME (P) de comptes anuals utilitzats per a la seua presentació al Registre Mercantil, tenint en compte, a més, que si bé en general existix correspondència, algunes partides del model de comptes anuals per a la seua presentació al Registre Mercantil figuren desglossats o desagregats a les referides pàgines del model 200 de declaració de l'Impost sobre Societats.

En les pàgines 3, 4, 5 i 6 del model 200 es complimentaran els saldos de les partides representatives de l'actiu, passiu i del patrimoni net de l'entitat, tal com es deduïxen de la comptabilitat del contribuent.

Així doncs, a les pàgines següents, on es reflectixen els corresponents estats esmentats, les inicials N, A i/o P que acompanyen al literal de cada partida, indiquen els respectius models, normal, abreujat i PIME, de comptes a efectes del Registre Mercantil que incumbixen en les equivalències del model 200.I els números de compte implicats en cada partida dels comptes anuals inclosos en el model 200 poden ser, segons el cas, els del Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, i/o els del Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses i els criteris comptables específics per a microempreses, aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, ambdós modificats pel Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el camp corresponent, s'haurà de consignar precedida del signe menys (-).

  1. Balanç (pàgines 3 a 6)
  2. Compte de pèrdues i guanys (pàgines 7 i 8)
  3. Estat de canvis en el patrimoni net (pàgines 9 a 11)
  4. Aplicació de resultats (pàgina 20 quater)