Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Compte de pèrdues i guanys (pàgines 7 i 8)

En les pàgines 7 i 8 del model 200 es recull el compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici, formada pels saldos dels comptes que integren l'Ha d'i l'Haver-hi, representatives, respectivament, de les despeses i ingressos de l'exercici.

En este model 200 s'ha instrumentat un sistema mixt que integra els models normals (N), abreujat (A) i PIMES (P) de comptes anuals utilitzats per a la seua presentació en el Registre Mercantil, tenint en compte, a més, que si bé en general existix correspondència, algunes partides del model de comptes anuals per a la seua presentació en el Registre Mercantil figuren desglossades o desagregades en les referides pàgines del model 200 de declaració de l'impost sobre societats.

Així doncs, en les pàgines següents, on es reflectix el compte de pèrdues i guanys, les inicials N, A i/o P que acompanyen al literal de cada partida, indiquen els respectius models, normal, abreujat i PIMES, de comptes a l'efecte del Registre Mercantil que concernixen en les equivalències del model 200. I els números de compte implicats en cada partida del model 200 poden ser, segons el cas, els del Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre i/o els del Pla General de Comptabilitat de Xicotetes i Mitjanes Empreses i els criteris comptables específics per a microempreses, aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el camp corresponent, deurà consignar-se precedida del signe menys (-).

Compte de pèrdues i guanysNÚM. clauEquivalències comptes PGC I PGC PIMESNÚM. clauEquivalència comptes PGC I PGC PIMES
OPERACIONS CONTINUADES - - - -
Import net del volum de negoci (N, A, P) - - [00255] 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)
Vendes (N) [00256] 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) - -
Prestacions de servicis (N) [00257] 705 - -
Ingressos de caràcter financer de les entitats concessionàries d'infraestructures públiques (N) [00711] - - -
Ingressos de caràcter financer de les societats holding (N) [00705] - - -
- De participacions en intruments de patrimoni (N) [00706] - - -
- De valors negociables i altres intruments financers (N) [00707] - - -
- Reste (N) [00708] - - -
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació (N, A, P) - - [00258] (6930), 71*, 7930
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (N, A, P) - - [00259] 73
Aprovisionaments (N, A, P) - - [00260] (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933
Consum de mercaderies (N) [00261] (600), 6060, 6080, 6090, 610* - -
- Compres de mercaderies (N, A, P) [00760] (600), (606), (608), (609) - -
- Variació d'existències (N, A, P) [00761] (610 *) - -
Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles (N) [00262] (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* - -
- Compres de primeres matèries i altres matèries consumibles (N, A, P) [00762] (601), (602) - -
- Variació de primeres matèries i altres matèries consumibles (N, A, P) [00763] (611 *), (612 *) - -
Treballs realitzats per unes altres empreses (N) [00263] (607) - -
Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments (N) [00264] (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 - -
Altres ingressos d'explotació (N, A, P) - - [00265] 740, 747, 75
Ingressos accessoris i d'altres de gestió corrent (N, A, P) [00266] 75 - -
- Ingressos per arrendaments (N, A, P) [00267] 752 - -
- Reste (N, A, P) [00268] - - -
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici (N, A, P) [00269] 740, 747 - -
Despeses de personal (N, A, P) - - [00270] (640), (641), (6450), (642), (643), (649), (644), (6457), 7950, 7957
Sous i salaris (N, A, P) [00271] (640) - -
Indemnitzacions (N, A, P) [00273] (641) - -
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (N, A, P) [00274] (642) - -
Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportacions o prestació definida (N, A, P) [00275] (643) - -
Retribucions mitjançant intruments de patrimoni (N, A, P) [00276] (6450) - -
Unes altres despeses socials (N, A, P) [00277] (649) - -
Provisions (N, A) [00278] (644), (6457), 7950, 7957 - -
Unes altres despeses d'explotació (N, A, P) - - [00279] (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954
Servicis exteriors (N, A, P) [00280] (62) - -
- Servicis professionals independents (N, A, P) [00253] (623) - -
- Reste (N, A, P) [00254] (620), (621), (622), (624), (625), (626), (627), (628), (629) - -
Tributs (N, A, P) [00281] (631), (634), 636, 639 - -
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (N, A, P) [00282] (650), (694), (695), 794, 7954 - -
Unes altres despeses de gestió corrent (N, A, P) [00283] (651), (659) - -
Despeses per emissió de gasos amb efecte d'hivernacle (N, A, P) [00709] - - -
Amortització de l'immobilitzat (N, A, P) - - [00284] (68)
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres (N, A, P) - - [00285] 746
Excessos de provisions (N, A, P) - - [00286] 7951, 7952, 7955, 7956
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat (N, A, P) - - [00287] (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792
Deteriorament i pèrdues (N, A, P) [00288] (690), (691), (692), 790, 791, 792 - -
- Deterioraments (N, A, P) [00289] (690), (691), (692) - -
- Reversió de deterioraments (N, A, P) [00290] 790, 791, 792 - -
Resultats per alienacions i d'altres (N, A, P) [00291] (670), (671), (672), 770, 771, 772 - -
- Beneficis (N, A, P) [00292] 770, 771, 772 - -
- Pèrdues (N, A, P) [00293] (670), (671), (672) - -
Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat de les societats holding (N, A, P) [00710] - - -
Diferència negativa de combinacions de negoci (N, A) - - [00294] 774; (NECA 7a.6)*
Altres resultats (N, A, P) - - [00295] (678), 778; (NECA 7a.9)*
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (N, A, P) - - [00296] [00255] + [00258] + [00259] + [00260] + [00265] + [00270] + [00279] + [00284] + [00285] + [00286] + [00287] + [00294] + [00295]
Ingressos financers (N, A, P) - - [00297] 746, 760, 761, 762, 767, 769; (NECA 7a.4)*
De participacions en intruments de patrimoni (N, A, P) [00298] [00299] + [00300] - -
- En empreses del grup i associades (N, A, P) [00299] 7600, 7601 - -
- En tercers (N, A, P) [00300] 7602, 7603 - -
De valors negociables i altres intruments financers (N, A, P) [00301] [00302] + [00303] - -
- D'empreses del grup i associades (N, A, P) [00302] 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 - -
- De tercers (N, A, P) [00303] 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 - -
Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer (N, A, P) [00304] 746; (NECA 7a.4)* - -
Despeses financeres (N, A, P) - - [00305] (660), (661), (662), (664), (665), (669)
Per deutes amb empreses del grup i associades (N, A, P) [00306] (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) - -
Per deutes amb tercers (N, A, P) [00307] (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) - -
Per actualització de provisions (N, A, P) [00308] (660) - -
Variació del valor raonable en intruments financers (N, A, P) - - [00309] (663), 763
Cartera de negociació i d'altres (N) [00310] (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 - -
Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda (N) [00311] (6632), 7632 - -
Diferències de canvi (N, A, P) - - [00312] (668), 768
Deteriorament i resultat per alienació d'intruments financers (N, A, P) - - [00313] (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799
Deterioraments i pèrdues (N, A, P) [00314] (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 - -
- Deterioraments, empreses del grup i associades a llarg termini (N, A, P) [00315] - - -
- Deterioraments, Altres empreses (N, A, P) [00316] - - -
- Reversió de deterioraments, empreses del grup i associades a llarg termini (N, A, P) [00317] - - -
- Reversió de deterioraments, unes altres empreses (N, A, P) [00318] - - -
Resultats per alienació i d'altres (N, A, P) [00319] (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 - -
- Beneficis, empreses del grup i associades a llarg termini (N, A, P) [00320] - - -
- Beneficis, unes altres empreses (N, A, P) [00321] - - -
- Pèrdues, empreses del grup i associades a llarg termini (N, A, P) [00322] - - -
- Pèrdues, unes altres empreses (N, A, P) [00323] - - -
Altres ingressos i despeses de caràcter financer (N, A, P) - [00329] [00330], [00331], [00332] (2)
Incorporació a l'actiu de despeses financeres (N, A, P) [00330] - - -
Ingressos financers derivats de convenis de creditors (N, A, P) [00331] - - -
Reste d'ingressos i despeses (N, A, P) [00332] - - -
RESULTAT FINANCER (N, A, P) - - [00324] [00297] + [00305] + [00309] + [00312] + [00313] + [00329]
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (N, A, P) - - [00325] [00296] + [00324]
Impostos sobre beneficis (N, A, P) - - [00326] (6300)*, 6301*, (633), 638
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (N, A, P) (1) - - [00327] [00325] + [00326]
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES NET D'IMPOSTOS (N) - - [00328] -
RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUDES I GUANYS (N, A, P) - - [00500] [00327] + [00328]

Notes a la taula :

(N) Model normal de depòsit de comptes en el Registre Mercantil; (A) Model abreujat de depòsit de comptes en el Registre Mercantil; (P) Model PIMES de depòsit de comptes en el Registre Mercantil.

(*) Les partides assenyalades amb asterisc poden tindre signe positiu o negatiu.

Els números de compte entre parèntesi corresponen a comptes de l'Ha d'i els que no, a comptes de l'Haver-hi.

(1) Per a esta partida l'equivalència serà aplicable si més no de models de comptes, N, A o P, i en conseqüència, la casella corresponent a la clau [00327] deurà ser complimentada, encara que esta partida no figure desglossada en els models abreujats i PIMES dels models de depòsit de comptes en el Registre Mercantil. (Tornar)

(2) Sense equivalència en PGC i PGCPYMES. (Tornar)