Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Estat de canvis en el patrimoni net (pàgines 9 a 11)

En les pàgines 9, 10 i 11 del model 200 es recullen les partides determinants de l'estat de canvis en el patrimoni net.

A la pàgina 9 es reflectixen les partides d'ingressos i despeses reconegudes a l'exercici que es corresponen, i en el seu cas integren, les partides correlatives dels models normal (N) i abreujat (A) de comptes anuals per a la seua presentació al Registre Mercantil, així com els respectius números de compte del Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, que impliquen.

A les pàgines 10 i 11 es reflectixen les partides de l'estat total de canvis en el patrimoni net, i que tenen el seu referent en les dels models, normal (N), abreujat (A) i PIME (P), de comptes anuals per a la seua presentació al Registre Mercantil i que en determinats casos es presenten integrades, la qual cosa s'indica mitjançant les respectives inicials (N, A i/o P) afegides al final de literal de cada partida.

L'estat de canvis en el patrimoni serà d'emplenament voluntari en el model 200, si s'utilitza el model abreujat o PIME del Pla General de Comptabilitat.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el camp corresponent, s'haurà de consignar precedida del signe menys (-).

  1. Estat de canvis en el patrimoni net.Estat d'ingressos i despeses reconegudes a l'exercici
  2. Estat de canvis en el patrimoni net.Estat total de canvis en el patrimoni net
  3. Estat de canvis en el patrimoni net.Estat total de canvis en el patrimoni net (cont.)