Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Estat de canvis en el patrimoni net (pàgines 9 a 11)

En les pàgines 9, 10 i 11 del model 200 es recullen les partides determinants de l'estat de canvis en el patrimoni net.

A la pàgina 9 es reflectixen les partides d'ingressos i despeses reconegudes a l'exercici que es corresponen, i en el seu cas integren, les partides correlatives dels models normal (N) i abreujat (A) de comptes anuals per a la seua presentació al Registre Mercantil, així com els respectius números de compte del Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, que impliquen.

A les pàgines 10 i 11 es reflectixen les partides de l'estat total de canvis en el patrimoni net, i que tenen el seu referent en les dels models, normal (N), abreujat (A) i PIME (P), de comptes anuals per a la seua presentació al Registre Mercantil i que en determinats casos es presenten integrades, la qual cosa s'indica mitjançant les respectives inicials (N, A i/o P) afegides al final de literal de cada partida.

L'estat de canvis en el patrimoni serà d'emplenament voluntari en el model 200, si s'utilitza el model abreujat o PIME del Pla General de Comptabilitat.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el camp corresponent, s'haurà de consignar precedida del signe menys (-).