Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estat de canvis en el patrimoni net. Estat d'ingressos i despeses reconeguts en l'exercici

Estat de canvis en el patrimoni netNÚM. clauEquivalències comptes PGCNÚM. clauEquivalències comptes PGC
Resultat del compte de pèrdues i guanys (N, A, P) - - [00500] --
INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET - - -
Per valoració d'intruments financers (N, A, P) - - [00336] (800), (89), 900, 991, 992, [00338]
Actius financers disponibles per a la venda (N) [00337] (800), (89), 900, 991, 992 - -
Altres ingressos/despeses (N) [00338] - - -
Per cobertures de fluxos d'efectiu (N, A, P) - - [00339] (810), 910
Subvencions, donacions i llegats rebuts (N, A, P) - - [00340] 94
Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments (N, A, P) - - [00341] (85), 95
Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda (N, A, P) - - [00342] (860), 900; (NECA 8a.1.2)*
Diferències de conversió (N, A, P) - - [00343] (820), 920; (NECA 8a.1.3)*
Efecte impositiu (N, A, P) - - [00344] (8300)** 8301**, (833), 834, 835, 838
Total ingressos i despeses imputades directament en el patrimoni net (N, A, P) - - [00345] [00336] + [00339] + [00340] + [00341] + [00342] + [00343] + [00344]
TRANSFERÈNCIES Al COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS - - - -
Per valoració d'intruments financers (N, A, P) - - [00346] (802), 902, 993, 994, [00348]
Actius financers disponibles per a la venda (N) [00347] (802), 902, 993, 994 - -
Altres ingressos/despeses (N) [00348] - - -
Per cobertures de flux d'efectiu (N, A, P) - - [00349] (812), 912
Subvencions, donacions i llegats rebuts (N, A, P) - - [00350] (84)
Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda (N, A, P) - - [00351] (862), 902; (NECA 8a.1.2)*
Diferències de conversió (N, A, P) - - [00352] (821), 921; (NECA 8a.1.3)*
Efecte impositiu (N, A, P) - - [00353] 8301**, (836), (837)
Total transferències al compte de pèrdues i guanys (N, A, P) - - [00354] [00346] + [00349] + [00350] + [00351] + [00352] + [00353]
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (N, A, P) - - [00355] [00500] + [00345] + [00354]

Notes a la taula :

(N) Model normal de depòsit de comptes en el Registre Mercantil; (A) Model abreujat de depòsit de comptes en el Registre Mercantil; (P) Model PIMES de depòsit de comptes en el Registre Mercantil.

(*) Figuren amb asterisc les partides previstes en les normes d'elaboració dels comptes anuals, NECA, de la tercera part del PGC2007.

(**) Esta partida pot tindre signe positiu o  negatiu.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el camp corresponent, deurà consignar-se precedida del signe menys (-).