Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estat de canvis en el patrimoni net. Estat total de canvis en el patrimoni net (cont.)

Estat de canvis en el patrimoni net

Resultat de l'
exercici
(N, A, P)

(NÚM. casella)

Dividend a
compte
(N, A, P)

(NÚM. casella)

Altres intruments
de patrimoni
net
(N, A)

(NÚM. casella)

Ajustaments per
canvis
de valor
(N, A)

(NÚM. casella)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR (N, A, P) [00387] [00388] [00389] [00390]
Ajustaments per canvi de criteri d'exercicis anteriors (N, A, P) [00401] [00402] [00403] [00404]
Ajustaments per errors d'exercicis anteriors (N, A, P) [00415] [00416] [00417] [00418]
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI (N, A, P) [00429] [00430] [00431] [00432]
Total ingressos i despeses reconeguts (N, A) [00443] [00444] [00445] [00446]
Resultat del compte de pèrdues i guanys (P) [00457] [00458] - -
Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net (P) [00471] [00472] - -
- Ingressos fiscals a distribuir en diversos exercicis (P) [00485] [00486] - -
- Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net (P) [00499] [00502] - -
Operacions amb socis o propietaris (N, A, P) [00513] [00514] [00515] [00516]
- Augments de capital (N, A, P) [00527] [00528] [00529] [00530]
- (-) Reduccions de capital (N, A, P) [00541] [00542] [00543] [00544]
- Conversió de passius financers en patrimoni net
(conv. d'obligació condonacions de deutes) (N)
[00555] [00556] [00557] [00558]
- (-) Distribució de dividends (N) [00569] [00570] [00571] [00572]
- Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) (N) [00583] [00584] [00585] [00586]
- Incremente (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis (N) [00597] [00598] [00599] [00600]
- Altres operacions amb socis o propietaris (N, A, P) [00611] [00612] [00613] [00614]
Altres variacions del patrimoni net (N, A, P) [00625] [00626] [00627] [00628]
- Moviment de la reserva de revalorització (N, A, P) [00722] [00723] [00724] [00725]
- Altres variacions (N, A, P) [00736] [00737] [00738] [00739]
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI (N, A, P) [00639] [00640] [00641] [00642]

(continuació de la taula)

Estat de canvis en el patrimoni net

Ajustaments en
patrimoni net
(P)

(NÚM. casella)

Subvencions donacions
i llegats rebut
(N, A, P)

(NÚM. casella)

Total
(N, A, P)

(NÚM. casella)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR (N, A, P) [00391] [00392] [00393]
Ajustaments per canvi de criteri d'exercicis anteriors (N, A, P) [00405] [00406] [00407]
Ajustaments per errors d'exercicis anteriors (N, A, P) [00419] [00420] [00421]
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI (N, A, P) [00433] [00434] [00435]
Total ingressos i despeses reconeguts (N, A) [00448] [00449]
Resultat del compte de pèrdues i guanys (P) [00461] [00462] [00463]
Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net (P) [00475] [00476] [00477]
- Ingressos fiscals a distribuir en diversos exercicis (P) [00489] [00490] [00491]
- Altres ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net (P) [00503] [00504] [00505]
Operacions amb socis o propietaris (N, A, P) [00517] [00518] [00519]
- Augments de capital (N, A, P) [00531] [00532] [00533]
- (-) Reduccions de capital (N, A, P) [00545] [00546] [00547]
- Conversió de passius financers en patrimoni net
(conv. d'obligació condonacions de deutes) (N)
- [00560] [00561]
- (-) Distribució de dividends (N) - [00574] [00575]
- Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) (N) - [00588] [00589]
- Incremente (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis (N) - [00602] [00603]
- Altres operacions amb socis o propietaris (N, A, P) [00615] [00616] [00617]
Altres variacions del patrimoni net (N, A, P) [00629] [00630] [00631]
- Moviment de la reserva de revalorització (N, A, P) [00726] [00727] [00728]
- Altres variacions (N, A, P) [00740] [00741] [00742]
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI (N, A, P) [00643] [00644] [00645]

Nota a la taula :

(N) Model normal de depòsit de comptes en el Registre Mercantil; (A) Model abreujat de depòsit de comptes en el Registre Mercantil; (P) Model PIMES de depòsit de comptes en el Registre Mercantil.