Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Estat de canvis en el patrimoni net.Estat total de canvis en el patrimoni net

CAPITAL (N, A, P)

Prima d'emissió
(N, A, P)

(Núm. casella)

Reserves
(N, A, P)

(Núm. casella)

Estat de canvis en el patrimoni net

Escripturat

(Núm. casella)

No exigit

(Núm. casella)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR (N, A, P) [00380] [00381] [00382] [00383]
Ajustaments per canvi de criteri d'exercicis anteriors (N, A, P) [00394] [00395] [00396] [00397]
Ajustaments per errors d'exercicis anteriors (N, A, P) [00408] [00409] [00410] [00411]
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI (N, A, P) [00422] [00423] [00424] [00425]
Total ingressos i despeses reconegudes (N, A) [00436] [00437] [00438] [00439]
Resultat del compte de pèrdues i guanys (P) [00450] [00451] [00452] [00453]
Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net (P) [00464] [00465] [00466] [00467]
- Ingressos fiscals a distribuir a diversos exercicis (P) [00478] [00479] [00480] [00481]
- Altres ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net (P) [00492] [00493] [00494] [00495]
Operacions amb socis o propietaris (N, A, P) [00506] [00507] [00508] [00509]
- Augments de capital (N, A, P) [00520] [00521] [00522] [00523]
- (-) Reduccions de capital (N, A, P) [00534] [00535] [00536] [00537]
- Conversió de passius financers en patrimoni net (conv.d'obligació condonacions de deutes) (N) [00548] [00549] [00550] [00551]
- (-) Distribució de dividends (N) [00562] [00563] [00564] [00565]
- Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) (N) [00576] [00577] [00578] [00579]
- Increment (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis (N) [00590] [00591] [00592] [00593]
- Altres operacions amb socis o propietaris (N, A, P) [00604] [00605] [00606] [00607]
Altres variacions del patrimoni net (N, A, P) [00618] [00619] [00620] [00621]
- Moviment de la reserva de revalorització (N, A, P) [00715] [00716] [00717] [00718]
- Altres variacions (N, A, P) [00729] [00730] [00731] [00732]
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI (N, A, P) [00632] [00633] [00634] [00635]

(continuació de la taula)

Estat de canvis en el patrimoni net

Accions i participacions en
patrimoni pròpies

(Núm. casella)

Resultat d'exercicis
anteriors

(Núm. casella)

Altres aportacions
de socis

(Núm. casella)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR (N, A, P) [00384] [00385] [00386]
Ajustaments per canvi de criteri d'exercicis anteriors (N, A, P) [00398] [00399] [00400]
Ajustaments per errors d'exercicis anteriors (N, A, P) [00412] [00413] [00414]
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI (N, A, P) [00426] [00427] [00428]
Total ingressos i despeses reconegudes (N, A) [00440] [00441] [00442]
Resultat del compte de pèrdues i guanys (P) [00454] [00455] [00456]
Ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net (P) [00468] [00469] [00470]
- Ingressos fiscals a distribuir a diversos exercicis (P) [00482] [00483] [00484]
- Altres ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net (P) [00496] [00497] [00498]
Operacions amb socis o propietaris (N, A, P) [00510] [00511] [00512]
- Augments de capital (N, A, P) [00524] [00525] [00526]
- (-) Reduccions de capital (N, A, P) [00538] [00539] [00540]
- Conversió de passius financers en patrimoni net (conv.d'obligació condonacions de deutes) (N) [00552] [00553] [00554]
- (-) Distribució de dividends (N) [00566] [00567] [00568]
- Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) (N) [00580] [00581] [00582]
- Increment (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis (N) [00594] [00595] [00596]
- Altres operacions amb socis o propietaris (N, A, P) [00608] [00609] [00610]
Altres variacions del patrimoni net (N, A, P) [00622] [00623] [00624]
- Moviment de la reserva de revalorització (N, A, P) [00719] [00720] [00721]
- Altres variacions (N, A, P) [00733] [00734] [00735]
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI (N, A, P) [00636] [00637] [00638]

Nota a la taula:

(N) Model normal de depòsit de comptes al Registre Mercantil;(A) Model abreujat de depòsit de comptes al Registre Mercantil;(P) Model PIME de depòsit de comptes al Registre Mercantil.