Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul

L'article 10.1 de la LIS establix que la base imposable estarà constituïda per l'import de la renda obtinguda durant el període impositiu minorada per la compensació de bases imposables negatives de períodes impositius anteriors.

Així mateix, l'article 25 de la LIS regula la reserva de capitalització per la qual alguns contribuents podran aplicar una reducció en la base imposable prèvia del 10 per cent de l'import de l'increment dels seus fons propis.

Per tant, quan es compensen bases imposables negatives de períodes impositius anteriors (casella [00547]), i/o s'aplique la reserva de capitalització (casella [01032]) sobre la base imposable prèvia (casella [00550]), l'import a consignar en la casella [00552] «Base imposable» de la pàgina 13 del model 200, serà el resultat de realitzar la següent operació:

[00552] = [00550] - [01032] - [00547]

A tindre en compte:

Si el resultat obtingut en esta operació és igual a zero, es consignarà la xifra zero («0 ») en la casella [00552] i es procedirà, respecte de les altres caselles que succeïxen a esta, d'igual manera que s'indica en el paràgraf següent per al cas d'import zero de la casella [00552].

En cas que l'import de la casella [00550] resulte zero o negatiu, s'haurà de consignar zero («0 ») o la quantia precedida del signe menys (-) tant en esta casella [00550] com en la casella [00552]. Així mateix, s'haurà de consignar zero («0 ») en les caselles [00562] «Quota íntegra», [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» i [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, passant directament a complimentar, si escau, les caselles corresponents a les retencions (caselles [01085] a [01799]) de la pàgina 14 bis d'este model.

Si la base imposable del període és negativa (casella [00552]), el seu import podrà compensar-se amb rendes positives dels períodes impositius següents.