Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Regularització de conversió d'actius per impost diferit mitjançant autoliquidació complementària

Dins del quadre «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS )» de la pàgina 14 bis del model 200, l'apartat «Líquid per ingressar o per retornar »es complimentarà exclusivament quan l'entitat esta una autoliquidació complementària per a modificar una autoliquidació presentada anteriorment amb l'objectiu de sol·licitar un import  menor d'abonament o compensació per actius per impost diferit convertits en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària.

Recorde:

Per poder complimentar este apartat, les entitats hauran d'haver marcat prèviament la casella autoliquidació complementària de la pàgina 1 del model 200, fent constar el nombre de justificant de la declaració anterior.

Este apartat es complimentarà de la següent manera:

 • En la casella [03243] «Complementària: Devolució acordada/compensada» s'haurà de consignar l'import total del crèdit exigible enfront de l'Administració tributària respecte del que s'haja sol·licitat l'abonament o compensació en l'autoliquidació originària i de la qual devolució se n'haja recordat o efectuat per esta Administració. En cas que la devolució no haja sigut acordada o efectuada per l'Administració tributària, s'haurà de consignar zero en la casella corresponent:

  • En cas que l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [03244] «Complementària: Devolució acordada/compensada (Estat)» s'haurà de consignar l'import que haja complimentat en les caselles [01020] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» o [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» de la pàgina 14 bis de l'autoliquidació originària.

  • En cas que l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral Navarra, en la casella [03245] «Complementària: Devolució acordada/compensada (D.Forales/Navarra)», haurà de consignar l'import que haja complimentat en les caselles [01043] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (D. Forals/Navarra)» o [01044] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) D. Forales/Navarra)» de la pàgina 14 bis de l'autoliquidació originària. L'emplenament d'esta casella es realitzarà en la pàgina 26 del model 200.

 • En la casella [03317] «Resultat de conversió d'AID després de regularització: Abonament» es consignarà l'import total que resulte per retornar si l'entitat opta per sol·licitar l'abonament del crèdit exigible enfront de l'Administració tributària, quan el resultat de l'actiu per impost diferit convertit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària siga menor que el resultant de l'autoliquidació originària i la seua devolució encara no haguera sigut acordada o compensada per l'Administració tributària:

  • En cas que l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [03318] «Resultat de conversió d'AID després de regularització: Abonament (Estat)» s'haurà de consignar l'import que resulte de restar a les caselles [01020] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» o [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)», l'import de la casella [03244] «Complementària: Devolució acordada/compensada (Estat)» per al cas de què esta operació resulte per retornar.

  • En cas que l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés, en la casella [03319] «Resultat de conversió d'AID després de regularització: Abonament (D. Forals/Navarra)» s'haurà de consignar l'import que resulte de restar a les caselles [01043] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (D. Forals/Navarra)» o [01044] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (D. Forals/Navarra)», l'import de la casella [03245] «Complementària: Devolució acordada/compensada (D. Forals/Navarra)», per al cas de què esta operació resulte per retornar. L'emplenament d'esta casella es realitzarà en la pàgina 26 del model 200.

 • En la casella [03320] «Resultat de conversió d'AID després de regularització: Compensació» es consignarà l'import total que resulte per retornar si l'entitat opta per compensar l'abonament del crèdit exigible enfront de l'Administració tributària, quan el resultat de l'actiu per impost diferit convertit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària siga menor que el resultant de l'autoliquidació originària i la seua devolució encara no haguera sigut acordada o compensada per l'Administració tributària: 

  • En cas que l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [02490] «Resultat de conversió d'AID després de regularització: Compensació (Estat)» s'haurà de consignar l'import que resulte de restar a les caselles [01020] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» o [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)», l'import de la casella [03244] «Complementària: Devolució acordada/compensada (Estat)» per al cas de què esta operació resulte per retornar.

  • En cas que l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés,  en la casella [02491] «Resultat de conversió d'AID després de regularització: Compensació (D. Forals/Navarra)» s'haurà de consignar l'import que resulte de restar a les caselles [01043] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (D. Forals/Navarra)» o [01044] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (D. Forals/Navarra)», l'import de la casella [03245] «Complementària: Devolució acordada/compensada (D.Forales/Navarra)» per al cas de què esta operació resulte per retornar. L'emplenament d'esta casella es realitzarà en la pàgina 26 del model 200.

 • En la casella [02492] «Resultat de conversió d'AID després de regularització: Per ingressar »es consignarà l'import que resulte per ingressar quan el resultat de l'actiu per impost diferit convertit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària siga menor que el resultant de l'autoliquidació originària i la seua devolució ja haguera sigut acordada o compensada per l'Administració tributària:

  • En cas que l'entitat tribute exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [02493] «Resultat de conversió d'AID després de regularització: Per ingressar (Estat)» s'haurà de consignar l'import que resulte de restar a les caselles [01020] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» o [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)», l'import de la casella [03244] per al cas de què esta operació resulte per ingressar.

  • En cas que l'entitat tribute davant una o diverses Diputacions Forals de la comunitat autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarrés,  en la casella [02494] «Resultat de conversió d'AID després de regularització: Per ingressar (D. Forals/Navarra)» s'haurà de consignar l'import que resulte de restar a les caselles [01043] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (D. Forals/Navarra)» o [01044] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130 LIS) (D. Forals/Navarra)», l'import de la casella [03245] per al cas de què esta operació resulte per ingressar. L'emplenament d'esta casella es realitzarà en la pàgina 26 del model 200.

Important:

Les  autoliquidacions complementàries són aquelles que tenen com a finalitat completar o modificar les presentades amb anterioritat, i es podran presentar quan d'elles resulte un import per ingressar superior al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada.

Si, al contrari, el contribuent considera que l'autoliquidació anterior ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà sol·licitar de l'Administració tributària la rectificació d'esta autoliquidació. Estes sol·licituds podran fer-se sempre que l'Administració tributària no haja practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni haja transcorregut el termini de prescripció de quatre anys a què es referix l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, del dret de l'Administració tributària per a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent. En estos casos, no procedirà la presentació d' autoliquidacions complementàries.