Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Altres retencions

Els contribuents hauran de consignar en les caselles [01798] i [01799] «Retencions per uns altres conceptes NO inclosos en les caselles anteriors» de la pàgina 14 bis del model 200, els següents imports:

  • En la casella [01798] s'haurà de consignar l'import de les retencions que el contribuent haja suportat per uns altres conceptes no inclosos en les caselles anteriors.

    Així mateix, les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses consignaran en esta casella [01798], si escau, les retencions i ingressos a compte i pagaments a compte citats en el paràgraf anterior que no hagen de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol.

  • La casella [01799] serà complimentada exclusivament per aquelles entitats que siguen socis o membres d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una unió temporal d'empreses. En esta casella es consignarà l'import de les retencions referides en el paràgraf anterior, efectuades per una o diverses d'estes entitats i que hagen sigut imputades a l'entitat declarant.