Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Retencions per arrendaments d'immobles urbans atribuïdes per entitats en atribució de rendes

Els contribuents hauran de consignar en les caselles [01791] i [01792] «Retencions per arrendaments d'immobles urbans atribuïdes per entitats en atribució de rendes» de la pàgina 14 bis del model 200, els següents imports:

  • En la casella [01791] s'haurà de consignar l'import de les retencions suportades i atribuïdes per les entitats en atribució de rendes durant el període objecte de declaració sobre les rendes procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans.

    Així mateix, les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses consignaran en esta casella [01791], si escau, les retencions i ingressos a compte i pagaments a compte citats en el paràgraf anterior que no hagen de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol.

  • La casella [01792] serà complimentada exclusivament per aquelles entitats que siguen socis o membres d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una unió temporal d'empreses. En esta casella es consignarà l'import de les retencions practicades sobre les rendes referides en el paràgraf anterior, obtingudes per una o diverses d'estes entitats i que hagen sigut imputades a l'entitat declarant.