Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Retencions per rendiments del capital mobiliari atribuïdes per entitats en atribució de rendes

Els contribuents hauran de consignar en les caselles [01789] i [01790] «Retencions per rendiments del capital mobiliari atribuïdes per entitats en atribució de rendes» de la pàgina 14 bis del model 200, els següents imports:

  • En la casella [01789] s'haurà de consignar l'import de les retencions suportades i atribuïdes per les entitats en atribució de rendes durant el període objecte de declaració sobre els rendiments de capital mobiliari als que s'ha fet referència en les caselles [01785] i [01786].

    Així mateix, les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses consignaran en esta casella [01789], si escau, les retencions i ingressos a compte i pagaments a compte citats en el paràgraf anterior que no hagen de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol.

  • La casella [01790] serà complimentada exclusivament per aquelles entitats que siguen socis o membres d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una unió temporal d'empreses. En esta casella es consignarà l'import de les retencions practicades sobre els rendiments referits en el paràgraf anterior, obtinguts per una o diverses d'estes entitats i que hagen sigut imputats a l'entitat declarant.