Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Retencions per arrendaments d'immobles urbans

Els contribuents hauran de consignar en les caselles [01787] i [01788] «Retencions per arrendaments d'immobles urbans» de la pàgina 14 bis del model 200, els següents imports:

  • En la casella [01787] s'haurà de consignar l'import de les retencions practicades al contribuent durant el període objecte de declaració sobre les rendes procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans, encara que constituïsquen ingressos derivats d'explotacions econòmiques.

    Així mateix, les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses consignaran en esta casella [01787], si escau, les retencions i ingressos a compte i pagaments a compte citats en el paràgraf anterior que no hagen de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol.

  • La casella [01788] serà complimentada exclusivament per aquelles entitats que siguen socis o membres d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una unió temporal d'empreses. En esta casella es consignarà l'import de les retencions practicades sobre les rendes referides en el paràgraf anterior, obtingudes per una o diverses d'estes entitats i que hagen sigut imputades a l'entitat declarant.