Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Retencions i ingressos a compte per participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva

Els contribuents hauran de consignar en les caselles [01795] i [01796] «Retencions i ingressos a compte participacions IIC» de la pàgina 14 bis del model 200, els següents imports:

  • En la casella [01795] s'haurà de consignar l'import de les retencions i ingressos a compte que el contribuent haja efectuat per la transmissió o reembors d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, amb independència de les rendes que siga procedent integrar a la base imposable corresponent a l'exercici d'alienació.

    Així mateix, les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses consignaran en esta casella [01795], en el seu cas, les retencions i ingressos a compte i pagaments a compte citats en el paràgraf anterior que no hagen de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol.

  • La casella [01796] serà complimentada exclusivament per aquelles entitats que siguen socis o membres d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una unió temporal d'empreses.En esta casella es consignarà l'import dels pagaments a compte referits en el paràgraf anterior, efectuats per una o algunes de les esmentades entitats i que hagen sigut imputats a l'entitat declarant.