Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Retencions i ingressos a compte per participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva

Els contribuents hauran de consignar en les caselles [01795] i [01796] «Retencions i ingressos a compte participacions IIC» de la pàgina 14 bis del model 200, els següents imports:

  • En la casella [01795] s'haurà de consignar l'import de les retencions i ingressos a compte que el contribuent haja efectuat per la transmissió o reemborsament d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, independentment de les rendes que procedisca integrar en la base imposable corresponent a l'exercici d'alienació.

    Així mateix, les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses consignaran en esta casella [01795], si escau, les retencions i ingressos a compte i pagaments a compte citats en el paràgraf anterior que no hagen de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol.

  • La casella [01796] serà complimentada exclusivament per aquelles entitats que siguen socis o membres d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una unió temporal d'empreses. En esta casella es consignarà l'import dels pagaments a compte referits en el paràgraf anterior, efectuats per una o diverses d'estes entitats i que hagen sigut imputats a l'entitat declarant.