Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Retencions per rendiments del capital mobiliari

Els contribuents hauran de consignar en les caselles [01785] i [01786] «Retencions per rendiments del capital mobiliari» de la pàgina 14 bis del model 200, els següents imports:

  • En la casella [01785] s'haurà de consignar l'import de les retencions practicades al contribuent durant el període objecte de declaració sobre els rendiments de capital mobiliari obtinguts per la participació en fons propis d'entitats o per la cessió a tercers de capitals propis, derivats d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa, així com sobre altres rendiments de capital mobiliari com els derivats de la propietat intel·lectual.

    Així mateix, les agrupacions d'interés econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses consignaran en esta casella [01785], si escau, les retencions i ingressos a compte i pagaments a compte citats en el paràgraf anterior que no hagen de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol.

  • La casella [01786] serà complimentada exclusivament per aquelles entitats que siguen socis o membres d'una agrupació d'interés econòmic espanyola o d'una unió temporal d'empreses. En esta casella es consignarà l'import de les retencions practicades sobre els rendiments de capital mobiliari referits en el paràgraf anterior, obtinguts per una o diverses d'estes entitats i que hagen sigut imputats a l'entitat declarant.