Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Obligats a retindre i ingressar a compte

Segons el que disposa l'article 128.1 de la  LIS estan obligats a retindre o ingressar a compte quan satisfacen o abonen rendes subjectes a retenció o ingrés a compte de l'impost sobre societats:

  1. Les persones jurídiques i altres entitats, incloses les comunitats de béns i de propietaris i les entitats en règim d'atribució de rendes.

  2. Les persones físiques respecte de les rendes que satisfacen o abonen en l'exercici de les seues activitats econòmiques.

  3. Les persones físiques, jurídiques i altres entitats no residents en territori espanyol, que operen en ell mitjançant establiment permanent.

  4. El representant designat d'acord amb el que disposa l'article 86.1 del text refós de la Llei d'ordenació i supervisió d'assegurances privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, que actue en nom de l'entitat asseguradora que opere en règim de lliure prestació de servicis, en relació amb les operacions que es realitzen a Espanya.

    Amb efectes des d'1-1-2016, estaran obligades a practicar retenció o ingrés a compte les entitats asseguradores domiciliades en un altre Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya en règim de lliure prestació de servicis, en relació amb les operacions que es realitzen a Espanya.