Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Obligats a retindre i ingressar a compte

Segons el disposat en el article 128.1 de la LIS estan obligats a retindre o ingressar a compte quan satisfacen o abonen rendes subjectes a retenció o ingrés a compte de l'Impost sobre Societats:

  1. Les persones jurídiques i altres entitats, incloses les comunitats de béns i de propietaris i les entitats en règim d'atribució de rendes.

  2. Les persones físiques respecte de les rendes que satisfacen o abonen en el exercici de les seues activitats econòmiques.

  3. Les persones físiques, jurídiques i altres entitats no residents en territori espanyol, que operen en ell mitjançant establiment permanent.

  4. El representant designat d'acord amb el disposat a l'article 86.1 del text refós de la Llei d'ordenació i supervisió d'assegurances privades, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, que actue en nom de l'entitat asseguradora que opere en règim de lliure prestació de serveis, en relació amb les operacions que es realitzen a Espanya.

    Amb efectes des d'1-1-2016, estaran obligades a practicar retenció o ingrés a compte les entitats asseguradores domiciliades en un altre Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya en règim de lliure prestació de serveis, en relació amb les operacions que es realitzen a Espanya.