Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Percentatges de retenció o ingrés a compte

En l'article 128.6 de la LIS s'establixen els següents percentatges de retenció o ingrés a compte:

  1. Amb caràcter general, el 19 per cent.

    Quan es tracti de rendes procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans situats a Ceuta, Melilla o les seues dependències, obtingudes per entitats domiciliades en estos territoris o que operen en ells mitjançant establiment o sucursal, este percentatge es dividirà per dos.

  2. En el cas de rendes procedents de la cessió del dret a l'explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seua utilització, el 24 per cent.

  3. En el cas de premis de loteries i apostes que, per la seua quantia, estigueren subjectes i no exempts del gravamen especial de determinades loteries i apostes a què es referix la Disposició addicional trenta-tresena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el 20 per cent. En este cas, la retenció es practicarà sobre l'import del premi subjecte i no exempt, d'acord amb la referida disposició.