Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul

La quota íntegra ajustada positiva s'obté aplicant sobre la quota íntegra les bonificacions i deduccions a les que tinga dret el contribuent.

A estos efectes, el contribuent haurà de consignar en la casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200, el resultat de restar de la quota íntegra (casella [00562]) la suma de les quantitats consignades en l'apartat «Bonificacions i deduccions per doble imposició» de la pàgina 14 del model 200 relatives a les bonificacions i deduccions a les que tinga dret el contribuent:

[00582] = ([00562] + [01038]) - ([00567] + [00568] + [00563] + [00566] + [00576] + [00569] + [00570] + [01344] + [01280] + [00572] + [00571] + [00573] + [00575] + [00577] + [00581])

A tindre en compte:

Si a l'efectuar esta operació s'obté una quantitat negativa o zero, es consignarà «zero» en les caselles [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» i [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, passant directament a complimentar, si escau, les caselles relatives a les retencions (caselles [01785] a [01799] de la pàgina 14 bis del model 200), fins determinar la quantitat resultant de la liquidació (casella [00621]) i, si escau, la casella [00622] de la pàgina 14 bis del model 200.