Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitats en el càlcul del tipus de gravamen

1. Entitats de nova creació

 • Les entitats de nova creació regulades en l'article 29. 1 de la LIS que realitzen activitats econòmiques, excepte que tributen a un tipus inferior, durant el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva i en el següent, consignaran en la casella [00562] el resultat d'efectuar la següent operació:

  [00562] = [00552] x 15/100

 • Les entitats de nova creació constituïdes entre l'1-1-2013 i el 31-12-2014 que realitzen activitats econòmiques, i que segons la disposició transitòria vint-i-dosena de la LIS poden seguir aplicant el tipus de gravamen establit en la disposició addicional dinovena del RDLeg. 4/2004, durant el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva i en el següent, consignaran en la casella [00562] el resultat d'efectuar la següent operació:

  • Si la base imposable del període impositiu és igual o inferior a 300.000 euros:

   [00562] = [00552] x 15/100

  • Si la base imposable del període impositiu és superior a 300.000 euros:

   [00562] = 300.000 x 15/100 + ([00552] – 300.000) x 20/100

   Quan estes entitats es troben en el supòsit anterior i el seu període impositiu tinga una durada inferior a l'any, el càlcul de la casella [00562] serà:

   • Si la base imposable del període impositiu és igual o inferior  a 300.000 euros x d/365:

    [00562] = [00562] x 15/100

   • Si la base imposable del període impositiu és superior a 300.000 euros x d/365:

    [00562] = 300.000 x d/365 x 15/100 + ([00552] – (300.000 x d/365)) x 20/100

   Sent «d» el nombre de dies de durada del període impositiu, entenent-se que quan el mateix tinga 1 any de durada contindrà, si més no, 365 dies.

2. Entitats de la Zona Especial Canària

En el cas d'estes entitats, la quantitat a consignar en la casella [00562] serà el resultat de la següent operació:

[00562] = [00559] × ([00558]/100) + ([00552] - [00559]) × 25/100