Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Tipus de gravamen vigents

ContribuentsTipus de gravamen 2021
Tipus general 25 per 100
Entitats de nova creació de l'article 29.1 de la LIS que realitzen activitats econòmiques, excepte que tributen a un tipus inferior, durant el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva i en el següent (no sent aplicable a aquelles entitats que tinguen la consideració d'entitat patrimonial) 15 per 100
Entitats de nova creació constituïdes entre l'1-1-2013 i el 31-12-2014 que realitzen activitats econòmiques, que segons la DT 22a de la LIS poden seguir aplicant el tipus de gravamen establit a la DA 19a del RDLeg. 4/2004, durant el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva i en el següent:
• Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros
15 per 100
• Per la part de base imposable restant
20 per 100
Entitats de crèdit 30 per 100
Entitats que es dediquen a l'exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d'hidrocarburs segons el que preveu la Llei 34/1998 30 per 100
Entitats que desenvolupen exclusivament l'activitat d'emmagatzematge d'hidrocarburs propietat de tercers i a les que no els resulta aplicable el règim especial establit en el Capítol IX del Títol VII de la LIS 25 per 100
Activitats relatives al refí i qualssevol altres diferents de les d'exploració, investigació, explotació, transporte, emmagatzematge, depuració i venda d'hidrocarburs extrets o de l'activitat d'emmagatzematge subterrani d'hidrocarburs propietat de tercers 25 per 100
Societats de cooperatives de crèdit i caixes rurals: (1)
• Resultats cooperatius
25 per 100
• Resultats extracooperatius
30 per 100
Cooperatives fiscalment protegides: (1)
• Resultats cooperatius
20 per 100
• Resultats extracooperatius
25 per 100
Entitats a les que siga aplicable el règim fiscal establit en la Llei 49/2002 10 per 100
Entitats de la Zona Especial de les Canarias (article 43 Llei 19/1994), pel que fa a la part de la base imposable que correspon a les operacions que es realitzen material i efectivament en l'àmbit geogràfic del ZEC (casella [00559]) 4 per 100
Fons d'inversió de caràcter financer amb determinades condicions de l'article 29.4 de la LIS 1 per 100
Societats i fons d'inversió immobiliària, que tinguen per objecte exclusiu la inversió en qualsevol mena d'immoble de naturalesa urbana per al seu arrendament i complisquen les condicions de l'article 29.4.c) de la LIS, així com els que desenvolupen l'activitat de promoció exclusivament d'habitatges per a destinar-les al seu arrendament i complisquen les condicions de l'article 29.4.d) de la LIS 1 per 100
SICAV amb determinades condicions indicades en l'article 29.4 de la LIS que remet a la Llei 35/2003 1 per 100
Fons de regulació del mercat hipotecari 1 per 100
Fons d'Actius Bancaris (durant el període de temps legalment previst) 1 per 100
Entitats en règim especial SOCIMI establit en la Llei 11/2009:
• Amb caràcter general
0 per 100
• Gravamen especial sobre els beneficis distribuïts
19 per 100
• Gravamen especial sobre els beneficis no distribuïts
15 per 100
Fons de pensions regulats pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre 0 per 100

Nota a la taula:

(1) Als únics efectes de complimentar la casella [00558] «Tipus de gravamen», el tipus de gravamen a consignar per les societats cooperatives fiscalment protegides en la mateixa serà el que corresponga als resultats cooperatius: 20 per cent (25 per cent si es tracta de cooperatives de crèdit i caixes rurals). (tornar societats) (tornar cooperatives)